သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

ယံုၾကည္အားထားရေသာ အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခု

Great Eastern ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အာရွ အာမခံလုပ္ငန္းစု၏ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပသူ အေနျဖင့္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားၾကားမွ Great Eastern ၏ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း ယံုၾကည္အားထားရဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ပုိမုိ၍ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အစဥ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ Great Eastern  သည္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူ ႏွင့္ အယံုၾကည္ရဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ တခုအျဖစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ့တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ပိုင္ဆုိင္ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေပါင္း S$၁၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ႏွင့္  policyholders ၁၃ မီလီယံေက်ာ္ (၁၀.၅ မီလီယံ အစုိးရစီမံခ်က္ အပါအ၀င္) ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားး အဆင္ေျပေစရန္ မိမိတုိ႔၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး လမ္းေၾကာင္း ၃ခုျဖစ္ေသာ - မိတ္ဖက္ ေအဂ်င္စီ၊ ဘဏ္မွတဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရး အၾကံေပး လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ တဆင့္ ပံ့ပုိးကူညီလ်က္ ရွိပါသည္။ Great Eastern အုပ္စုသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။


The Great Eastern Life Assurance Company Limited (အသက္အာမခံ) and Great Eastern General Insurance Limited (အေထြေထြအာမခံ) သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ S&P ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဆင့္တြင့္ the financial strength and counterparty credit rating “AA-“ ရရွိထားျပီး အာရွ အသက္အာမခံကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီတခု လည္း ျဖစ္ပါသည္။ Great Eastern ၏ asset management လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတခု ျဖစ္ေသာ Lion Global Investors Limited သည္လည္း အေရွ့ေတာင္အာရွ၏ ပုဂၢလိက အပုိင္းတြင္ အၾကီးမားဆံုး Asset Management ကုမၸဏီတခု အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

 

Great Eastern သည္ ၁၉၃၂ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ေသာ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ဘဏ္တခုျဖစ္သည့္ OCBC Bank ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ OCBC Bank သည္ ပုိင္ဆုိင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွင့္ financial ခုိင္မာမႈ၊ တည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ ဘဏ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Moody (Aa1) and Fitch and S&P (AA-) ) ရရွိထားျပီး အေရွ့ေတာင္ အာရွတြင္ ဒုတိယအၾကီးမားဆံုး Financial services group အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါသည္။ OCBC Bank သည္ Global Finace ၏ ကမၻာ့ အလံုျခံဳဆံုး ဘဏ္ (၅၀) စာရင္းတြင္ တသတ္မတ္တည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိျပီး၊ The Asia Banker ၏ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ Best Managed Bank အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရပါသည္။


Bancassurance ၏ ဦးေဆာင္သူ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ Great Eastern ကုမၸဏီသည္ OCBC ဘဏ္ႏွင့္ ပါတနာအျဖစ္တြဲကာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ Bancassurance စနစ္ (အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း) အား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Great Eastern ႏွင့္ OCBC တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ Bancassurance ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္အား ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Bancassurance ေစ်းကြက္တြင္ အသစ္ အသစ္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေကာင္းမြန္ဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အျပည့္၀ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ OCBC ဘဏ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေထြအေထြ အာမခံ လုပ္ငန္း

Great Eastern General Insurance Limited (GEG) အေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အၾကံေပးသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူသူမ်ားမွ တဆင့္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေထြေထြ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ GEG ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား အား သံုးစြဲသည့္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သံုးစြဲသူမ်ားအား GEG မွ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ တိက်ေသာ အၾကံေပးမႈမ်ား၊ ျမန္ဆန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုလတ္တေလာ အတြင္း ခရီးသြားအာမခံထားသူမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရရွိရန္ လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တဆင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ TravelSmart Premier mobile app ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္းမွာ က်န္ရွိေနေသးေသာ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ mobile app မ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ျပီး GEG အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။


ယံုၾကည္အားထားရေသာ အစုအဖြဲ႔ အာမခံ

Great Eastern သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း ထိပ္ဆံုး ၃ခု စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ Great Eastern ၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံသည္ ၀.၅ သန္း နီးနီးရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ အကာကြယ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံသည္ ၀န္ထမ္းေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေလာကတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ ယံုၾကည္ရဆံုး ထုတ္ကုန္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ အဖက္ဖက္ကျပည့္စံုေအာင္ စီမံထားရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ မဂၢဇင္း၏ “HR Vendor of the Year 2015 (Silver winner)” ဆုကုိ အေကာင္းဆံုး အာမခံစနစ္ေရာင္းခ်သူ၊ အေကာင္းဆံုး အျငိမ္းစားယူမႈ ႏွင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ စီစဥ္ႏုိင္သူ အေနျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Great Eastern သည္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးခ်ျပီး မိမိတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ တုိးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးတက္လ်င္ျမန္ေအာင္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားျပီး၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိလည္း တုိးျမွင့္ထားပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြးမွ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ အြန္လုိင္းမွ တဆင့္ တင္ျပႏုိင္ျပီး၊ ဘယ္အဆင့္သုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီလဲ ဆုိသည္မ်ားကုိပါ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ စစ္ေဆးလုိ႔ရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ ဖုန္းမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရေသာ app မ်ားကုိ iOS (apple) ႏွင့္ Andriod မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ မဆုိ လြယ္ကူစြာ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး၊ e-medical card၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ေဆးခန္းမ်ား၏ တည္ေနရာျပျခင္းမ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ၊ တက္ၾကြစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းလုိသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ “flagship Live Great Corporate Wellness Program” ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၃ပါတ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္မႈမ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ အဆင္မေျပသည့္အရာမ်ားအား စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္ရန္ ၂၁ ရက္ mobile app တစ္ခုကုိလည္း ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.