သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

ယံုၾကည္အားထားရေသာ အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခု

Great Eastern ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အာရွ အာမခံလုပ္ငန္းစု၏ ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပသူ အေနျဖင့္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားၾကားမွ Great Eastern ၏ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း ယံုၾကည္အားထားရဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ပုိမုိ၍ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အစဥ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

Great Eastern ကုမၸဏီအား ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ စင္ကၤာပူ ႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ အခုိင္ျမဲဆံုး အသက္အာမခံ ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆၀ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး၊ ေပၚလစီ ၀ယ္ယူသူ ၄ မီလီယံ ခန္႔ ရွိပါသည္။ Great Eastern ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ (၁) မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိသာ သီးသန္႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမ်ားမွ တဆင့္၊ (၂) ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ ၊ (၃) ဘ႑ာေရး အၾကံေပးအဖြဲ႔ (Great Eastern Financial Advisers ) မွ တဆင့္ လုိအပ္ေသာ ၀ယ္ယူသူထံသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။

Great eastern Group အေနျဖင့္ စင္ကာပူ ႏွင့္ မေလးရွား အျပင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ China တြင္လည္း ကုမၸဏီရုံးခြဲ တည္ရွိျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ကုိယ္စားလွယ္ရုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ထား ရွိပါသည္။ Asia Insurance Review မွ ေပးအပ္ေသာ အာရွ အာမခံလုပ္ငန္းစု၏ တစ္ႏွစ္တာ အသက္အာမခံ ကုမၸဏီ ဆု ကုိလည္း ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၃တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကတည္းမွပင္ Great Eastern အသက္အာမခံ ကုမၸဏီသည္ Standard & Poor မွ သတ္မွတ္ေသာ ဘ႑ာေရး ခုိင္မာမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ခ်ရမႈ ‘AA-‘ အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီး၊ အာရွ၏ အသက္အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အတြင္းတြင္ Great Eastern သည္ အျမင့္ဆံုး အဆင့္သတ္မွတ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အသက္အာမခံ ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္၊ Great Eastern ကုမၸဏီသည္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအား လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ပုိ၍ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ၊ အသက္ရွည္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ ေရွးရႈကာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းအား ကုမၸဏီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ပိုမို ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္အား ပုိမုိအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ စြာေနထုိင္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ထုိအစီအစဥ္မွ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရးနည္းလမး္မ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား မွၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ အားျဖည့္ခဲ့ပါသည္။

Great Eastern အုပ္စု၏ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ အုပ္စုမွ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ Great Eastern General Insurance Limited (GEG) မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Great Eastern General Insurance Limited (GEG) အား ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Overseas Assurance Corporation Limited (OAC) အျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ Great Eastern General Insurance Limited (GEG) အေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အၾကံေပးသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူသူမ်ားမွ တဆင့္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေထြေထြ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၀ယ္ယူသူ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ Lion Global Investors Limited တြင္လည္း Great Eastern မွ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားျပီး အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။
Great Eastern တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ရပ္တည္ေနသည့္ စင္ကာပူဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ OCBC ဘဏ္ မွလည္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ OCBC ဘဏ္သည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္ ၃ ခုအား ေပါင္းစည္းမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘဏ္ျဖစ္ျပီး၊ ေပါင္းစည္းလုိက္ေသာ ဘဏ္ ၃ ခုမွ တစ္ခုသည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ထဲမွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ OCBC ဘဏ္သည္ ဘဏ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအရ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ၏ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးအုပ္စု ျဖစ္ျပီး၊ Moody မွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ “Aa1” အဆင့္ရရွိထားေသာ ကမၻာ့ အဆင္ျမင့္ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ OCBC ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး ခုိင္မာမႈ၊ တည္ျငိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ Global Finance မွ သတ္မွတ္ေသာ ကမာၻ ့ အလံုျခံဳဆံုး ဘဏ္ ၅၀ စာရင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ The Asian Banker ၏ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ႏွင့္ အာရွေဒသ၏ အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္း လက္ခံရရွိထားပါသည္။


Bancassurance ၏ ဦးေဆာင္သူ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ Great Eastern ကုမၸဏီသည္ OCBC ဘဏ္ႏွင့္ ပါတနာအျဖစ္တြဲကာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ Bancassurance စနစ္ (အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း) အား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Great Eastern ႏွင့္ OCBC တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ Bancassurance ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္အား ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Bancassurance ေစ်းကြက္တြင္ အသစ္ အသစ္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေကာင္းမြန္ဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အျပည့္၀ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ OCBC ဘဏ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေထြအေထြ အာမခံ လုပ္ငန္း

Great Eastern General Insurance Limited (GEG) အေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အၾကံေပးသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူသူမ်ားမွ တဆင့္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေထြေထြ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ GEG ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား အား သံုးစြဲသည့္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သံုးစြဲသူမ်ားအား GEG မွ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ တိက်ေသာ အၾကံေပးမႈမ်ား၊ ျမန္ဆန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုလတ္တေလာ အတြင္း ခရီးသြားအာမခံထားသူမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရရွိရန္ လက္ကုိင္ဖုန္းမွ တဆင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ TravelSmart Premier mobile app ကုိ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္းမွာ က်န္ရွိေနေသးေသာ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ mobile app မ်ားကုိလည္း ထုတ္လုပ္ျပီး GEG အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။


ယံုၾကည္အားထားရေသာ အစုအဖြဲ႔ အာမခံ

Great Eastern သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း ထိပ္ဆံုး ၃ခု စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ Great Eastern ၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံသည္ ၀.၅ သန္း နီးနီးရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ အကာကြယ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ အစုအဖြဲ႔ အာမခံသည္ ၀န္ထမ္းေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေလာကတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ ယံုၾကည္ရဆံုး ထုတ္ကုန္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။ အဖက္ဖက္ကျပည့္စံုေအာင္ စီမံထားရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ မဂၢဇင္း၏ “HR Vendor of the Year 2015 (Silver winner)” ဆုကုိ အေကာင္းဆံုး အာမခံစနစ္ေရာင္းခ်သူ၊ အေကာင္းဆံုး အျငိမ္းစားယူမႈ ႏွင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ စီစဥ္ႏုိင္သူ အေနျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Great Eastern သည္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးခ်ျပီး မိမိတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ တုိးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးတက္လ်င္ျမန္ေအာင္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားျပီး၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိလည္း တုိးျမွင့္ထားပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြးမွ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ အြန္လုိင္းမွ တဆင့္ တင္ျပႏုိင္ျပီး၊ ဘယ္အဆင့္သုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီလဲ ဆုိသည္မ်ားကုိပါ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ စစ္ေဆးလုိ႔ရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ ဖုန္းမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရေသာ app မ်ားကုိ iOS (apple) ႏွင့္ Andriod မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ မဆုိ လြယ္ကူစြာ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး၊ e-medical card၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ေဆးခန္းမ်ား၏ တည္ေနရာျပျခင္းမ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ၊ တက္ၾကြစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းလုိသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ “flagship Live Great Corporate Wellness Program” ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၃ပါတ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္မႈမ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ အဆင္မေျပသည့္အရာမ်ားအား စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္ရန္ ၂၁ ရက္ mobile app တစ္ခုကုိလည္း ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။
Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd.