သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

ဆက္သြယ္ရန္

Great Eastern Life အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အကၽဴိးတူမိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ခုိင္မာ ျပည့္၀ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အဆုိပါ ယံုၾကည့္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဆီမွ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမ်ွာ္လင့္ လ်က္ရွိပါသည္။

 

၀ယ္ယူသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ

ျပည္တြင္းမွ ေခၚဆုိရန္ ၀၁ ၈၆၀ ၃၃၈၄ 01 860 3384 မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ (တနလာၤ-ေသာၾကာ)
ျပည္ပမွေခၚဆုိရန္ +၉၅ ၂၅၄၀၅ ၄၀၉၃ +95 9 25405 4093မနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ (တနလာၤ-ေသာၾကာ)

ရံုးခ်ိန္ (တနလာၤ မွ ေသာၾကာ)
ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္ ( မနက္ ၉း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၃၀ နာရီ )
ရံုးပိတ္ရက္မ်ား: စေန / တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ား

စာပုိ႔ရန္:
Union Business Centre
Level 3, Unit No. 03-09
Nat Mauk Road
Bo Cho Quarter
Bahan Township
Yangon, Myanmar၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရႈရန္:
Union Business Centre
Level 3, Unit No. 03-09
Nat Mauk Road
Bo Cho Quarter
Bahan Township
Yangon, Myanmar

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd.