သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful
သာမန္ အမ်ားျပည္သူ
လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္ (သာမန္အမ်ားျပည္သူအတြက္)

သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤစာ (“ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းျခင္း”)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Great Eastern ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေၾကာင္း လူၾကီးမင္း သိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စင္ကၤာပူ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ (အမွတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၂) (အက္ဥပေဒ) အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူ၍ ဖတ္ပါ။ ထုိမွသာ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာက္ယူ၊ အသံုးျပဳ၊ ေပးအပ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိ သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ေပးအပ္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးအပ္သည့္ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နာမည္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းေပးျခင္းျဖင့္ (The Great Eastern Life Assurance Company Limited, The Overseas Assurance Corporation Limited and Great Eastern Financial Advisers Private Limited ႏွင့္ ၎တို႔ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား အပါအဝင္) Great Eastern ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု (စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီမ်ား”ဟုေခၚမည္) ႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ား (“ကိုယ္စားလွယ္မ်ား”) (စုေပါင္း၍ “Great Eastern”၊ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔”၊ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏” ဟု ဤေနရာတြင္ ရည္ညႊန္းမည္) ထံသို႔ ၎တို႔အၾကားတြင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းလုပ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံအတိုင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Great Eastern သို႔ယခင္ကေပးအပ္ထားသည့္ မည္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကိုမဆို ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္မွ ျဖည့္တင္းေပးမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အစားထိုးျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ အသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ရန္ ဥပေဒအရ မည္သည့္ ကုမၸဏီတြင္မဆို ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းဦးတည္ရာမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္ကို အခ်ိန္အခါအလိုက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေအရ သင္၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ http://www.greateasternlife.com/sg/en/pncpolicies.htm တြင္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာပါမည္ဟု လူၾကီးမင္းမွ သေဘာတူပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသစ္ထည့္သြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးပါ။


၁။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

ဤကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား” ဆိုသည္မွာ (က) ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွ သို႔မဟုတ္ (ခ) အဖြဲ႔အစည္းတြင္ရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ထိုအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သူမည္ဝါဟူ၍ သိႏုိင္သည့္ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ ေကာက္ယူထားေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဆို ဆိုလိုသည္။ လူၾကီးမင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးအပ္မည့္ အဆုိပါ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ (ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္၍) လူၾကီးမင္း၏ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ပတ္စ္ပို႔ သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဟူေသာ အေထာက္အထားနံပါတ္၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လူၾကီးမင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ တင္သြင္းမည့္ ပံုစံတြင္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမ်ားမွတစ္ဆင့္ေပးအပ္မည့္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

၂။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း

၂.၁ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း        ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူပါသည္။

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္  အဆိုျပဳခ်က္ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အျခားပံုစံမ်ားကို တင္သြင္းသည့္အခါ

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးေသာအခါ သို႔မဟုတ္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံစဥ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္စဥ္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူၾကီးမင္းမွ ေပးအပ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္ခံေသာအခါ 

၃။ စားသံုးသူ ဝန္ေဆာင္မႈ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုျခင္းကဲ့သို႔ (တယ္လီဖုန္းေခၚျခင္းကို အသံသြင္းထားႏုိင္သည္) စာပို႔ျခင္း၊ ဖက္စ္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္အခါ

၄။ မည္သည့္ အြန္လိုင္းအေကာင့္ကိုမဆို ဖြင့္သည့္အခါ အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ app အခ်ိဳ႕ကို လူၾကီးမင္း အသံုးျပဳသည့္အခါ

၅။ အာမခံထားသူတစ္ဦးမွ လူၾကီးမင္းအက်ိဳးအတြက္ အာမခံ မူဝါဒတစ္ခုကို တင္သြင္းပါက သို႔မဟုတ္ အသက္အာမခံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ပါက

၆။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ လူၾကီးမင္းကို ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စာပို႔မည့္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ထပ္ေဆာင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လူၾကီးမင္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေသာအခါ

၇။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားမွ လူၾကီးမင္းကို ဆက္သြယ္၍ လူၾကီးမင္းမွ ေျဖၾကားသည့္အခါ

၈။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ေပးပို႔သည့္အခါ

၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ ဥပမာ သင့္ကို ၎တို႔မွ ေထာက္ခံလိုက္သည့္အခါ

၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ပြဲမ်ားသို႔ သင္တက္လာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
႐ိုက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပစာအတြင္း ရွိေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ CCTV ကင္မရာမ်ားမွ သင္၏ပံုရိပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာအခါ

၁၁။ လူၾကီးမင္း၏ မူဝါဒ၊ မူဝါဒေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားေသာ အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ အာမခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆခန္းမ်ား၊ ေမာ္တာကား ျပင္ဆင္သည့္ ဆုိင္မ်ား၊ လူၾကီးမင္း၏ အလုပ္ရွင္ေဟာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ ရယူမည္ျဖစ္သည္

၁၂။ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္မဆို သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ေပးအပ္သည့္အခါ

၂.၂ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို လူၾကီးမင္း ၾကည့္႐ႈေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ မည္သူမည္ဝါဟု မေဖာ္ျပဘဲ ၾကည့္ရႈေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ cookies အေၾကာင္းေျပာထားေသာ ေအာက္ပါ အပိုဒ္ကို ဖတ္႐ႈပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ သင္၏ အီးေမးလ္ လိပ္စာ အပါအဝင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လူၾကီးမင္း၏ အေကာင့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ login ဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလိုအေလ်ာက္ မေကာက္ခံပါ။

၂.၃ တတိယအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ (တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဆုိသည္မွာ ဥပမာ လူၾကီးမင္း၏ ဇနီးခင္ပြန္း၊ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား)  တစ္ဦးဦးကုိ လူၾကီမင္း၏ အေမြခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း (သို႔) အသက္အာမခံထားရွိ ေပးလုိျခင္းအား လူၾကီးမွ ျပဳလုပ္ေပးလုိျခင္း (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား (သုိ႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထုိသူတုိ႔အား သံုးစြဲရန္ညြန္းေပး လုိသျဖင့္ လူၾကီးမင္းမွ ထိုသူတုိ႔၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ထုိသူတုိ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သံုးစြဲျခင္းကုိ  တတိယအဖြဲ႔အစည္းမွ သေဘာတူပါသည္ဟု လူၾကီးမင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို ကတိခံျပီးသားျဖစ္သည္။

၃။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ေပးပို႔ျခင္း

၃.၁ ေယဘူယ်အားျဖင့္ Great Eastern သည္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံ၊ အသံုးျပဳ၊ ေပးပို႔ပါသည္။

၁။  လူၾကီးမင္း၏ စံုစမ္းမႈမ်ား၊ ေစာဒကတက္မႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း

၂။  ကုမၸဏီမ်ား၏ အုပ္ခ်ုပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အတြင္းပိုင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း

၃။ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ မည္သည့္တစ္ခုမဆို ပါဝင္သည့္ (ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ အျခားကုမၸဏီကို ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို္င္ဆုိင္မႈေရာင္းခ်ျခင္းအထိ ပါဝင္မည္) စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားကို ၾကားညိွေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄။ ဤတြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူၾကီးမင္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း

၅။ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၆။ စာရင္းဇယား၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းျပဳျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ သုေတသန၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စားသံုးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို နားလည္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္း

၇။ လိမ္လည္ျခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း အပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ အႏၱရာယ္ရွိမႈမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၈။ ဥပေဒအရ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၉။ မည္သည့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်င့္ထံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားဥပေဒအရ ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား

၁၀။ အထက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမဆို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္း အေကာင့္မဖြင့္ထားသည့္ တိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ အေကာင့္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္ တိုင္ေအာင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေနႏုိင္သည္။ 

၃.၂ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ သေဘာသဘာ၀ အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို Great Eastern မွ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

လူၾကီးမင္းသည္ အလားအလာရွိသည့္ ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ အာမခံထားျပီး သူျဖစ္ပါက

၁။ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးရန္ (တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုျခင္း အပါအဝင္) လူၾကီးမင္း၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း နွင့္ လူၾကီးမင္းထံ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အပါအဝင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း

၂။ အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို လူၾကီးမင္း၏ အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ တာဝန္ေပးထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လူၾကီးမင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွိ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူၾကီးမင္းထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ယူရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ လူၾကီးမင္း၏ ဖုန္းနံပါတ္(မ်ား) ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။

၃။ အာမခံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

၄။ Great Eastern မွ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လူၾကီးမင္းမွ တင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္း

၅။ လူၾကီးမင္း၀ယ္ယူထားေသာ အာမခံမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ (တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုျခင္းအပါအဝင္) လူၾကီးမင္းထံ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ လူၾကီးမင္းထံသို႔ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူၾကီးမင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း

၆။ အျခားေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္အာမခံ ထားေပးျခင္း

၇။ အျခားေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္္ ထားေပးထားသည့္ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားအပါအဝင္၊ လူၾကီးမင္းထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မွ တုိက္ရုိက္ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း

၈။ Great Eastern ႏွင့္ျဖစ္ေစ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အာမခံမူဝါဒ မ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အာမခံေပးျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္းခံမႈ သမုိင္းကို ေလ့လာျခင္း

၉။ အာမခံသြင္းေငြမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ားအား ေကာက္ခံျခင္း 

၁၀။ လူၾကီးမင္း ၀ယ္ယူထားေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားေအာက္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေငြေပးေျခမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ လုိအပ္သလုိ ဆက္သြယ္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေငြေပးေျခမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက လူၾကီးမင္း၏ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေသြးအေျဖကဲ့သို႔ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိ စစ္ေဆးသြားမည္။)

၁၁။ အထက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္မဆို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ တင္သြင္းေသာ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ ျပီးျပည့္စံုျပီး တိက်၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း လူၾကီးမင္းမွ အာမခံရမည္။ လူၾကီးမင္းမွ ဤအခ်က္ကို မလိုက္နာႏုိင္ပါက လူၾကီးမင္း ေတာင္းဆိုေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

လူၾကီးမင္းသည္ (လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳေရွ႕ေန၏ အမိန္႔အာဏာ အပါအဝင္ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သာမဟုတ္) မူဝါဒတစ္ခုအတြက္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားျပဳသူ သို႔မဟုတ္  အသက္အာမခံထားသူ သို႔မဟုတ္ အေမြခံ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႔အာမခံစနစ္မွ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ပါက

၁။ Great Eastern မွ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အာမခံထားသူမွ ေပးပို႔လာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။  အျခားေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္အာမခံ ထားေပးျခင္း

၃။ အျခားေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္္ ထားေပးထားသည့္ အာမခံထုတ္ကုန္မ်ားအပါအဝင္၊ လူၾကီးမင္းထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မွ တုိက္ရုိက္ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း

၄။ Great Eastern ႏွင့္ျဖစ္ေစ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အာမခံမူဝါဒ မ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အာမခံေပးျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္းခံမႈ သမုိင္းကို ေလ့လာျခင္း

၅။ အာမခံသြင္းေငြမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ားအား ေကာက္ခံျခင္း

၆။ လူၾကီးမင္း ၀ယ္ယူထားေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားေအာက္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေငြေပးေျခမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ လုိအပ္သလုိ ဆက္သြယ္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေငြေပးေျခမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက လူၾကီးမင္း၏ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေသြးအေျဖကဲ့သို႔ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးခန္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိ စစ္ေဆးသြားမည္။)

၇။  အထက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္မဆို

အလုပ္ေလွ်ာက္လိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔ပါက

၁။ လူၾကီးမင္း၏ အေၾကြးရာဇဝင္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ မခန္႔အပ္မွီ စစ္ေဆးမႈမ်ားအပါအဝင္ လူၾကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကို သံုးသပ္ျခင္း

၂။ ဝန္ထမ္းအေၾကာင္း အလုပ္ရွင္၏ေထာက္ခံစာမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာ ခေရေစ့ တြင္းက် စစ္ေဆးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

၃။ အလုပ္ေလွ်ာက္သည့္ ရာထူးအတြက္ လူၾကီးမင္း၏ သင့္ေတာ္မႈကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေမးျခင္း၊

၄။ စီးပြားေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ Great Eastern ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုိက္နာရန္ လိုအပ္သလို လူၾကီးမင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

၅။ အထက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမဆို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ တင္သြင္းေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ ျပီးျပည့္စံုျပီး တိက်၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း လူၾကီးမင္းမွ အာမခံရမည္။ လူၾကီးမင္းမွ ဤအခ်က္ကို မလိုက္နာႏုိင္ပါက လူၾကီးမင္းတင္သြင္းေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေနွာင့္ေႏွးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္း၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ မစဥ္းစားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္လာမည္။

၃.၃ Oversea-Chinese Banking Corporation Limited မွတစ္ဆင့္ Great Eastern ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း လုပ္ပါက www.ocbc.com/policies တြင္ သို႔မဟုတ္ OCBC ဘဏ္ မွ ေတာင္းဆိုလာပါက OCBC ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူၾကီးမင္းသည္ သေဘာတူ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၄ ထို႔အျပင္ အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳပါက Great Eastern သည္ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေကာက္ယူ၊ အသံုးခ်၊ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္ (ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ “ထပ္ေဆာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား” အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမည္

၁။ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးမ်ား၊ အခ်ိန္ၾကာျမွင့္စြာ အားေပးမႈႏွင့္ ဆုေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို လူၾကီးမင္းထံသို႔ ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း

၂။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျဖစ္ေစ အျခားေသာ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ေပးအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ (တတိယ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္) အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေကာက္ယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း

၃။ ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ Great Eastern ႏွင့္ အလုပ္လုပ္တိုင္း သင္၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာျဖစ္ျခင္း

၄။  မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ားထံသို႔ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္း စိတ္ဝင္စားႏုိင္သည္ဟု ေတြးမိ၍ျဖစ္ေစ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူးေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆုမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း

၅။ လူၾကီးမင္းထံသို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမင္း၏ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းအရ သက္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ အထူးေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စားသံုးသူအမူအက်င့္၊ ေနရာေဒသ၊ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ လူဦးေရ စာရင္းဇယားအေၾကာင္း ေဈးကြက္သုေတသနလုပ္ျခင္း၊ နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

၃.၅ လူၾကီးမင္း၏ စင္ကၤာပူ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(မ်ား) ကိုေပးထားျပီး လူၾကီးမင္း၏ စင္ကၤာပူ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္(မ်ား) မွတဆင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပြဲ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို ရယူရန္ သေဘာတူသည္ဟု ညႊန္ျပပါက Great Eastern သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ (ေလွ်ာ့ေဈးမ်ားႏွင့္ အထူးေဈးႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (ဖုန္းေခၚျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ ဖက္စ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္) အဆိုပါ စင္ကၤာပူ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္(မ်ား)ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

၃.၆ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္၍ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာက္ယူ၊ အသံုးခ်၊ ေပးပို႔သည့္ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို သီးသန္႔ အေၾကာင္းၾကား လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက လူၾကီးမင္းထံသို႔ အျခားပံုစံျဖစ္သည္ဟု အထူးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိပါက ထပ္ေဆာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ၊ အသံုးခ်၊ ေပးပို႔ပါမည္။

၄။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း

၄.၁ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အခြင့္မရွိဘဲ ေပးပို႔ျခင္းမရွိေစရန္ Great Eastern သည္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အကာအကြယ္ေပးပါမည္။ သက္ေရာက္ေသာ မည္သည့္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေပၚတြင္မဆို မူတည္၍ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အထက္ပါ ရည္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ (သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း) စင္ကၤာပူတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ျဖစ္ေစ ရွိသည့္ ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေပးႏုိင္ပါသည္။

၁။ Great Eastern ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား

၂။ Great Eastern သို႔ အာမခံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထပ္ဆင့္အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား

၃။ အာမခံမူဝါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္လာသည့္အခါတုိင္းတြင္  အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိုင္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္သူမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈ ညိွႏိႈင္းသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ ေမာ္တာ ကားျပင္ဆင္ေသာ အလုပ္ရုံမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းမ်ား

၄။ The Life Insurance Association Singapore ႏွင့္ The General Insurance Association Singapore တို႔အပါအဝင္ အာမခံကုမၸဏီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား

၅။ Great Eastern ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အခန္းက႑တြင္ အဓိက ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (တတိယအဖြဲ႔အစည္းဆုိသည္မွာ -   တယ္လီကြန္ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ လခေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဈးကြက္ သုေတသန၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းနွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

၆။ Great Eastern မွေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေစ်းသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

၇။ အေၾကြးဗ်ဴ႐ို (စင္ကၤာပူ) သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာပါက သို႔မဟုတ္ အေၾကြးေပးရန္ ပ်က္ကြက္၍ အေပါင္႐ံႈးေသာအခါ Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd ကဲ့သို႔ အေၾကြး သိမ္းယူေရး ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ ေျပလည္ေရး စင္တာမ်ား

၈။ လူၾကီးမင္း၏ ေသတမ္းစာ(မ်ား) သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ျခံေျမကို ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူၾကီးမင္း၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ခန္႔အပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္သူႏွင့္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္သူ အၾကံေပးမ်ား

၉။ ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သည့္တစ္ခုမဆို ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈ ေရာင္းဝယ္ေရးမ်ားကို (ထိုေရာင္းဝယ္ေရးမ်ားသည္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းေပါင္းျခင္း၊ အျခားကုမၸဏီကို ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္း အထိပါဝင္သည္) အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ရန္ လုပ္ေပးမည့္ မည္သည့္ စီးပြားေရး ပါတနာ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ၊ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးသူ (အမွန္တစ္ကယ္လုပ္သူျဖစ္ေစ အလားအလာရွိသည့္သူျဖစ္ေစ)

၁၀။ လူၾကီးမင္း၊ လူၾကီးမင္း၏ ဘဏ္မ်ား၊ ခရစ္ဒစ္ကတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ားထံမွ ေငြေပးေခ်မႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ လိုအပ္သည့္အခါ

၁၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အၾကံေပးမ်ား

၁၂။ စင္ကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေငြေၾကးအာဏာပိုင္မ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုပင္စင္ရန္ပံုေငြ ဘုတ္အဖြဲ႔ကဲ့သို႔ အစိုးရ အာဏပိုင္မ်ားမွ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ မည္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ

၁၃။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရန္ လူၾကီးမင္းမွ ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ မည္သည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမဆို

၅။  Cookies အသံုးျပဳျခင္း

၅.၁ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ လူၾကီးမင္းၾကည့္႐ႈသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင္၏ browser မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာ log မ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ လက္ခံရရွိျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားသည္။ ၾကည့္႐ႈသူတစ္ဦးသည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို မည္သို႔ လာေရာက္သည္၊ မည္သည့္ browser အမ်ိဳးအစားကို ၾကည့္႐ႈသူမွ အသံုးျပဳသည္၊ ၾကည့္႐ႈသူမွ မည္သည့္ operating system ကိုအသံုးျပဳသည္၊ ၾကည့္႐ႈသူ၏ IP address ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈသူ၏ ကလစ္ႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ time stamp (ဥပမာ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈသြားသည္၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလွ်င္ အသံုးျပဳသည့္ အခ်ိန္) စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆာဗာမွ ျပန္လာေသာ ၾကည့္႐ႈသူလား သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ အသံုးျပဳသူလားဆိုသည့္အခ်က္ကို မွတ္မိေစရန္ cookies ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၅.၂ Cookies ဆိုသည္မွာ လူၾကီးမင္း ကြန္ျပဴတာ၏ hard disk တြင္ ‘Cookies’ ဟူေသာ folder တြင္ တည္ရွိသည့္ ေသးငယ္သည့္ text file မ်ားျဖစ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္ကို မွတ္မိေစရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆာဗာမွ ေပးလုိက္သည့္ cookies ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သာ ဖတ္ႏိုင္ျပီး ကြန္ျပဴတာတစ္ခုရွိ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ ဖတ္႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို cookies မွ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ web-browser မ်ားအားလံုးတြင္ မည္သည့္ cookie ကိုမဆို ျငင္းဆန္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုပါဝင္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ cookie ကိုျငင္းဆန္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ထိုၾကည့္႐ႈသူတြင္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် ေကာက္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

၅.၃ ဤနည္းပညာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ cookies ကို disable လုပ္ခ်င္ပါက လူၾကီးမင္း၏ browser ရွိ setting တြင္ သြားေရာက္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

၆. အခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရး

၆.၁ Great Eastern သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္သလို ၾကိဳးစားအားထုတ္မည္ျဖစ္ျပီး အခြင့္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေကာ္ပီကူးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူၾကီးမင္းထံမွ သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္းအေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေကာက္ယူလိုက္သည့္ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို လံုျခံဳရပါေစမည္ဟု သို႔မဟုတ္ ဥပမာအားျဖင့္ မည္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ကုတ္မ်ိဳးမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိပါဟု (ဥပမာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၊ bug မ်ား၊ Trojan horse, spyware သို႔မဟုတ္ adware) ယတိျပတ္ အာမမခံႏုိင္ပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ သတိမူရမည္။

၆.၂ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေသာ္လည္း အင္တာနက္မွတဆင့္ လူၾကီးမင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔ေသာအခါ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္၏ လံုျခံဳမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မေသခ်ာပါ။ အင္တာနက္အသံုးျပဳေနေသာအခါ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သတိျပဳပါဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။ password ကို မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲရန္၊ password တြင္ စာမ်ားႏွင့္ ဂဏန္းမ်ားကို တြဲဖက္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေသာ browser တစ္ခုကို လူၾကီးမင္းအေနႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။

၆.၃ ျဖစ္ႏုိင္ပါက လူၾကီးမင္း၏ username ႏွင့္ password ကိုလံုျခံဳေစရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျပီး အခြင့္မရွိသူ မည္သူ႔ထံသို႔မဆို မေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ဖို႔ ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ လူၾကီးမင္း၏ username ႏွင့္ password ကိုသိသည္ဟု လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ သိပါက သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္း၏ username ႏွင့္ password သည္ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ဘဲ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုး၊ အခိုးခံရ သို႔မဟုတ္ လုယူခံရပါက သို႔မဟုတ္ အမွန္တစ္ကယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္မရွိ ေရာင္းဝယ္မႈ ျဖစ္လာသည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္သည္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ လံုျခံဳေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ လူၾကီးမင္း၏ username ႏွင့္ password ကို အခြင့္မရွိဘဲ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခိုးယူ အသံုးျပဳျခင္းမွ ျဖစ္လာသည့္ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္မဆို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံတြင္ တာဝန္မရွိပါ။

၇. Anti-Spam

၇.၁ spam message မ်ားကို လူၾကီးမင္ လက္ခံရရွိျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ သတင္းပို႔လုိပါက လူၾကီးမင္း လက္ခံရရွိသည့္ message ကို wecare-mm@greateasternlife.com သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔လိုက္ပါ။ 

၈။ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဆုိဒ္မ်ား

၈.၁ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ကိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားထံသို႔ ညႊန္းထားသည့္ လင့္ခ္မ်ား ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လင့္ခ္ခ်ိတ္ထားသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမွားမွ လုပ္ကိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကာကြယ္ေရး အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ အဆိုပါ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ လူၾကီးမင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တုိက္တြန္းပါသည္။ ထို တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုဂို သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္တစ္ခုေအာက္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ လူၾကီးမင္း ထြက္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားကို လူၾကီးမင္းသည္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ျပီး လူၾကီးမင္းထံမွ ေကာက္ယူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔သည္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ 

၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ျခင္း – လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈကို ရုတ္သိမ္းျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၉.၁ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္

၁။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကာကြယ္ေရး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးလိုပါက

၂။ ဤ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကာကြယ္ေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာတူညီမႈကို ႐ုတ္သိမ္းလိုပါက

၃။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈျပီး ျပင္ဆင္လိုပါက Great Eastern ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။

အီးေမးလ္ း wecare-mm@greateasternlife.com

ဖုန္း း +၉၅ ၂၅၄၀၅ ၄၀၉၃

စာပုိ႔မည္ဆုိပါလ်ွင္ း

Data Protection Officer
Data Protection & Governance Office
1 Pickering Street #01-01
Great Eastern Centre
Singapore 048659

၉.၂ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယအဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါက (ဥပမာ အာမခံထားသူမွ လူၾကီးမင္းကို အေမြခံအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဘဝအာမခံထားသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါက) ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုဆက္သြယ္၍ အဆိုပါ စံုစမ္းမႈမ်ား၊ ေစာဒတက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကည့္႐ႈျပီး ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ထိုပုဂၢိဳလ္မွ Great Eastern သို႔ သင္ကိုယ္စား လုပ္ရမည္။

၉.၃ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္း၏ အာမခံထားသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျခင္းလုပ္ရန္ သေဘာတူညီထားမႈကို မေပးလိုပါက သိုမဟုတ္ ႐ုတ္သိမ္းလိုပါက ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္အရ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ သင့္ေတာ္ေသာ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူၾကီးမင္းသည္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို သေဘာတူညီထားမႈကို ႐ုတ္သိမ္းလိုပါက ဤ႐ုတ္သိမ္းမႈသည္ လူၾကီးမင္းေတာင္းဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ယူေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မထိခိုက္ပါက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  

၉.၄ သို႔ေသာ္ လူၾကီးမင္း၏ အာမခံ မူဝါဒကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ  သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ လူၾကီးမင္းထံသို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ယူဆသည့္ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္မဆို လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈကို လူၾကီးမင္းမွ
႐ုတ္သိမ္းလိုက္ပါက လူၾကီးမင္း၏ အာမခံ ျခံဳငံုမႈကို အင္တုိက္အားတိုက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္း၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အဆုိပါ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ လူၾကီးမင္းထံေပးအပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ထားသည္မ်ားအားလံုး ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္သည္။ လူၾကီးမင္းအေနႏွင့္ မူဝါဒမွ တန္ဖိုးရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္ျပီး အနာဂတ္တြင္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားနွင့္ ဤကဲ့သို႔ ကာကြယ္မႈ အဆင့္ကို ရႏုိင္ခ်င္မွ ရႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းအတြက္လည္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ပါသည္။ Great Eastern မွအၾကံဥာဏ္ေပးထားသည့္ ႐ုတ္သိမ္းမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အျခားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္က်ိဳးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ Great Eastern ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအရ နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းျခင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

၁၀။ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒ

၁၀.၁ ဤ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အကာအကြယ္ေပးေရး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို လူၾကီးမင္း အသံုးျပဳျခင္းကို စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံု၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။ 

လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ားမွ စီးပြားေရးအရ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ လံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အေလးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ နည္းလမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳထားပါသည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အၾကားတြင္ firewall အလႊာအမ်ားအျပားကို ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ 128-bit Secure Socket Layer (SSL) encryption ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳထားသည္။ 128-bit SSL encryption သည္ အင္တာနက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို encryption လုပ္ျပီးအသံုးျပဳရန္ အသံုးျပဳၾကသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ စံထားရသည့္ လံုျခံဳေရး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ SSL 128-bit encryption ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ browser မ်ားႏွင့္ application software မ်ားအားလံုးကို upgrade လုပ္သင့္ပါသည္။

အခြင့္ရသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားအတြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ထားျပီး အလြန္လံုျခံဳသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းပိုင္း ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားထဲ့သို႔ ဝင္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စားသံုးသူမ်ားပိုင္သည့္ မွန္ကန္ေသာ user-id မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို အသံုးျပဳဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္း၏ user ID ႏွင့္ password ကိုမထည့္သြင္းမီ လူၾကီးမင္းၾကည့္ေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ Great Eastern ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးပါ။ ဤအခ်က္ကို လူၾကီးမင္း၏ browser တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ URL ကိုၾကည့္႐ႈျခင္း၊ Great Eastern ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္တြင္ ၎၏ URL ပါဝင္ေၾကာင္း ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးလိုပါက အဝါေရာင္ အမွတ္အသား (screen ၏ ညာဘက္ေအာက္တြင္ရွိသည္) ကို ႏွစ္ခ်က္ ကလစ္ႏွိပ္ျပီး ထုတ္ေပးသူမွာ www.greateasternlife.com ျဖစ္ျပီး ရက္စြဲမွာလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရယူျခင္းကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လံုျခံဳေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန အလားအလာမရွိေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စနစ္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ စစ္ေဆးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္၏ လံုျခံဳေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာလ်က္ ရွိပါသည္။ သုိ႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အဖိုးတန္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုလံုျခံဳျခံဳရွိသည္ဟု စိတ္ေအးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဂ. သင္ျပဳလုပ္ထားသင့္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

၁. သင္၏ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ ကုိ ကာကြယ္ျခင္း

 • သင္ သံသယရွိေသာ၊ ေသခ်ာမသိေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ သင္၏ ကို္ယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္အေၾကြးကဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ကုိ မွန္မွန္ေျပာင္းေပးပါ။ ဥပမာ- ရက္ (၉၀) တစ္ခါ ေျပာင္းေပးပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ လ်ိွဳ ႔၀ွက္စြာထားပါ။ မည္သူကုိမွ် ေပးမသိပါႏွင့္။
 • ခန္႔မွန္းရ လြယ္ကူေသာ စာသား/နံပါတ္ကုိ မိမိ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ အျဖစ္မေရြးခ်ယ္ပါႏွင့္။
 • လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ ကုိ သင္၏ အေကာင့္ ID၊ သင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ ေမြးေန႔ ဒါမွမဟုတ္ တျခား သင္၏ လူသိလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • အြန္လုိင္းမွ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳလွ်င္ သူမ်ားႏွင့္ တူတူအသံုးျပဳ ေနေသာ ကြန္ျပဴတာ၊ လူတကာအသံုးျပဳရန္ ထားေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားမွ ကြန္ျပဴတာမ်ားမွ တဆင့္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
 • အီးေမးလ္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ ၊ အြန္လုိင္း ဆုိဒ္မ်ား ၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ မ်ားကုိ တစ္ခုတည္း သံုးျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါဘူး။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ ရုိက္သြင္း မွတ္သားထားျခင္း၊ ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လံုျခံဳမႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရးမွတ္သားျခင္းမ်ား မလုပ္ရပါ။
 • တစံုတေယာက္က သင့္ အေကာင့္ကုိ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မယံုၾကည္ရသူ တစ္ေယာက္အား သင့္အခ်က္အလက္အား ေပးမိသည္ဟု သံသယရွိပါက သင့္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းပစ္ပါ။ တျခားသူ ျမင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ထည့္သြင္းရုိက္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ Internet browsers တြင္ သိမ္းဆည္း မွတ္သားမလားဟု browsers ကေမးလာလွ်င္ မမွတ္ပါ ကုိေရြးပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရး ကိရိယာမွ ေပးပုိ႔ေသာ OTP လံုျခံဳေရး နံပါတ္ကုိ မည္သူကုိမွ မေျပာျပပါႏွင့္။
 • သင္၏ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ရွိပါက Great Eastern သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပး ရမွာျဖစ္ပါသည္။
 • Great Eastern မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေစ သင္၏ အေကာင့္ ID ႏွင့္ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ေတာင္းဆုိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင္၏ အေကာင့္အား ေခတၱပိတ္ထားျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္၏ အေကာင့္ ID/ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ Browsers မွတဆင့္ ျပန္လည္ရယူလုိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။

အင္တာနက္ Explorer

သင္၏ Internet Explorer browser ကုိဖြင့္ျပီး "Tools" >> "Internet Options" >> "Content" ကုိ ႏိွပ္ပါ။

"Personal Information" ေအာက္တြင္ရွိေသာ "AutoComplete" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ "User names and passwords on forms"  ဆုိသည့္ ေဘာက္စ္ကေလး တြင္ အမွန္ျခစ္ျဖစ္ေနပါက တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ အမွန္ျခစ္ေလး ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ ျပီးလ်ွင္ "Clear Passwords" ဆုိတာေလးကုိ နွိပ္ေပးပါ။

"OK"  ခလုပ္ေလးအား ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အထက္ပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။

၂။ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအား ဗုိင္းရပ္စ္ ႏွင့္  အႏၱာရယ္ရွိေစေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

 • Malware မ်ားဟာ သာမာန္အားျဖင့္ URL လင့္ခ္မ်ား၊ ဖုိင္အတက္ခ်္ မ်ားကုိ သင္သိေသာ သူမ်ား၏ အီးေမးလ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ပုိ႔ေဆာင္တတ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ Software မ်ား ပံုစံဟန္ေဆာင္၍လည္း သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးစားေလ့ရွိပါသည္။ ထုိအရာမ်ား ကုိ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္းမိပါက မိမိ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းထားမိေသာ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခုိးယူျခင္း၊ သင္၏ အီးေမးလ္၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား ကုိ အသံုးျပဳျပီး တျခားသူမ်ားအားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တျခားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္၏နာမည္ကုိ အသံုးျပ၍ ခုိးယူျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင္၏ ကြန္ျပဴတာဟာ  Broadband connection၊ digital subscriber  ႏွင့္  cable moderns မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက ဗုိင္းရပ္စ္ ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ရွိေစေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား ၏ တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ကြန္ျပဴတာထဲရွိ Anti-virus, Anti-spyware ႏွင့္ Firewall စနစ္မ်ားအား အျမဲ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဗားရွင္းမ်ားထည့္သြင္းထားဖုိ႔လုိပါသည္။
 • မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားျပီးေသာ Anti-viurs ႏွင့္ Firewall ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဗားရွင္းမ်ားျဖင့္ အျမဲပံုမွန္ ေျပာင္းလဲေပးေနရပါမည္။
 • သင္၏ကြန္ပ်ဴတာအား အင္တာနက္ တိုက္ခိုက္မႉမ်ားမွကာကြယ္ရန္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းရွိ Personal firewall ကိုအသုံးျပဳပါ။
 • ကုိယ္ေသခ်ာ မသိတဲ့ လူေတြ ပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ မွာပါတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ လင့္ခ္ မ်ား၊ တြဲပါေသာ ဖုိင္မ်ားကုိ ႏွိပ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
 • သံသယျဖစ္ေလာက္တဲ့ (ကုိယ္မသိေသာသူမွ ပုိ႔ျခင္း၊ သိသူမွ ပုိ႔လွ်င္လည္း ပုိ႔စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုိ႔ေသာအရာမ်ား) အီးေမးလ္ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ပရုိဂရမ္ဖုိင္မ်ားကုိ မိမိ ကြန္ပ်ဴတာထဲကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳသင့္ပါ။
 • Anti-Virus ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိကြန္ပ်ဴတာကုိ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။
 • သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ ၀င္းဒုိး စနစ္မ်ားကုိလည္း ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းမ်ားသုိ႔ ပံုမွန္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ လံုျခံဳေရး စနစ္ကုိ ျမွင့္တင္ရပါမည္။ 
 • အႏၱရာယ္ရွိေသာ Malware စနစ္မ်ား မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲ ၀င္ေရာက္လာပါက ကြန္ပ်ဴတာဟာ လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေသြဖယ္လာျခင္း၊ မလုိအပ္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား ခဏခဏေပၚလာျခင္း တုိ႔ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Malware စနစ္မ်ား တုိက္ခုိက္ခံေနရ သည္ဟု သံသယရွိပါက Great Eastern ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းအား သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာ ေကာင္းမြန္သည္အထိ ရပ္ဆုိင္းထားသင့္ပါသည္။

၃. သင့္ကြန္ပ်ဴတာအား အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ Spyware မ်ား၏ရန္အား        အျမဲသတိရွိစြာျဖင့္ ကာကြယ္ရန္

 • Spyware ဆုိသည္မွာ အီးေမးလ္ လင့္ခ္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ပရုိဂရမ္ ထည့္သြင္းျခင္းမွ ျဖစ္ေစ၊ သင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျပီး သင့္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္မသိပဲ လ်ွိဳ ႔၀ွက္စြာ စုေဆာင္းခုိးယူတတ္ေသာ ပရုိဂရမ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
 • Spyaware ေတြဟာ သင့္ရဲ ႔ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီးေမးလ္ စသည္တုိ႔၏ လံုျခံဳေရးလ်ိဳ႔၀ွက္စကားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သင့္၏ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိရယူႏုိင္ပါသည္။
 • Anti-spyware ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ လ်ိွဳ ႔၀ွက္ ၀င္ေရာက္ေနေသာ ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ၍ ဖယ္ရွားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္၏ကြန္ပ်ဴတာအား အင္တာနက္ တိုက္ခိုက္မႉမ်ားမွကာကြယ္ရန္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းရွိ Personal firewall ကိုအသုံးျပဳပါ။
 • ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ မလုိအပ္ပဲ သင္၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေအာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ိဳး၊ တျခား ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ိဳးမ်ားရွိလာပါက သတိထားသင့္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေတြဟာ သင္အသံုးျပဳေနၾက ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ပံုစံမ်ိဳးလည္း အသြင္ေဆာင္ ထားတတ္ပါတယ္။ (မိမိ မေသခ်ာဘူးလုိ႔ ခံစားရရင္ တတ္သိနားလည္ သူေတြကုိ ေမးျမန္းျပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။) မသိပဲ ထုိေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ မ်ားအား ထည့္သြင္းမိပါက အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွ တဆင့္ သင္၏ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း၊ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ၀င္ေရာက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ယူေဆာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
 • မလုိအပ္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ခဏခဏ ေပၚလာျခင္း၊ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက Spyware မ်ား သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသျဖင့္ သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။
 • အကယ္၍ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ Spyware စနစ္ ရွိေနပါက (သင္ကုိယ္တုိင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးသူျဖစ္ပါက) Control panel သုိ႔သြားပါ၊ Add/Remove Program ကုိ ေရြးပါ။ ျပီးရင္ Spyware ကုိရွာျပီး Uninstall လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားျဖင့္ မရင္းႏွီးသူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ၍ မရေသာ Spyware အမ်ိဳးအစားမ်ိဳး ျဖစ္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူမ်ား၏ အကူအညီကုိ ယူ၍ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။

၄. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိမ္လည္ ရယူရန္ ပုိ႔ေသာ    အီးေမးလ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္း

 • လိမ္လည္သူမ်ားဟာ အီေမးလ္မ်ားမွ တဆင့္ သင္၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားအား ခုိးယူႏုိင္ရန္အတြက္ သင္စိတ္ ၀င္စားေလာက္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား တပ္၍ သူတုိ႔ထံ စာျပန္ခုိင္းျခင္း၊ လင့္ခ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးပုုိ႔၍ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ စာမ်ားကုိေပးပုိ႔ၾကပါသည္။ 
 • သင္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ မရွိေသာ၊ သင္ကုိယ္တုိင္လည္း သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက သင္၏ အီးေမးလ္မွ ဖ်က္ပစ္ပါ။

  အကယ္၍ သင္သံယရွိေသာ အီးေမးလ္မွာ Great Eastern ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သလုိ ျဖစ္ေနပါလွ်င္လည္း ထုိအီးေမးလ္ကုိ ျပန္လည္ ေျဖဆုိျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ အီးေမးလ္ထဲတြင္ လင့္ခ္ တစ္ခု ထည့္ထားျပီး Great Eastern မွ သင္၏ ေနာက္ဆံုး ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား အား ထည့္သြင္းလုိသျဖင့္ ႏွိပ္ေပးပါဟု ဆုိပါလိမ့္မည္။ သင္ႏွိပ္လုိက္ပါက လိမ္လည္သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ Great Eastern ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ အသြင္ျပင္တူေသာ (URL လိပ္စာလည္း ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ) ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုသေရာက္ရွိသြားႏုိင္ျပီး သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား
  ျဖည့္သြင္းခုိင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ အဆုိပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား/အီးေမးလ္မ်ားဟာ Great Eastern ၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားမ်ား (logo) မ်ားကုိပင္ ယူငင္သံုးစြဲထားႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းခုိင္းေသာ လင့္ခ္မ်ား အီးေမးလ္မွ လက္ခံရရွိပါက လံုး၀(လံုး၀) မယံုၾကည္သင့္ပါ။

  အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သံသျဖစ္ဖြယ္ အီးေမးလ္မ်ား လက္ခံရရွိပါက သင္၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုး၀ မေပးပါႏွင့္။ Great Eastern သုိ႔ဆက္သြယ္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ အရင္ျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏုပ္တုိ႔၏www.greateasternlife.com မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သံသယ္ျဖစ္ဖြယ္ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ေရာက္လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ားကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မယံုၾကည္သင့္ပါ။
 • အီးေမးလ္မွ ပါရွိေသာ လင့္ခ္ကုိ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ Great Eastern ရွိ မိမိ အေကာင့္အား ၀င္ေရာက္ရေသာ စာမ်က္ႏွာကုိ မသြားပါႏွင့္။  www.greateasternlife.com ကုိ သင္၏ အင္တာနက္ browser တြင္ ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ႏွိပ္ျပီးမွသာ ၀င္ပါ။ 
 • သင္၏ Internet Service Provider ကုိဆက္သြယ္၍ သင္ သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္ အေကာင့္မ်ားကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ သင္၏ အီးေမးလ္တြင္ Spam Filter ထားျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင္၏ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အီးေမးလ္မွ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
 • မိမိ ေသခ်ာ မသိေသာ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေမးျမန္းလာေသာ သင္၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

၅. အင္တာနက္ လံုျခံဳမႈ

 • သင္၏ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အရန္အျဖစ္ ပံုမွန္ ကူးယူသိမ္းဆည္းထားပါ။
 • လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ မရွိဟု ခံစားရေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ မ်ားမွ အခ်က္အလက္ ဖုိင္မ်ား အား မထည့္သြင္းပါႏွင့္။
 • ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီအား ေသခ်ာမသိရေသာ၊ ေသခ်ာ မေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာမ်ားမွ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
 • Great Eastern ဟန္ေဆာင္၍ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တရားမ၀င္ ရယူရန္ ၾကိဳးစားသူမ်ားအား သတိရွိပါ။
 • သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Network မွတဆင့္ ပရင္တာ သုိ႔မဟုတ္ ဖုိင္မ်ားအား တျခားသူမ်ားျဖင့္ ရွယ္၍ သံုးစြဲထားပါက ျဖဳတ္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္တုိ႔အားလံုး ဟာ အင္တာနက္ကုိ Cable moderns, broadband connection မ်ားမွ သံုးစြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္ မရွယ္သင့္ပါ။
 • သင္ကုိယ္တုိင္ မေသခ်ာပါလွ်င္ သင္မသိေသာသူမ်ားမွာ တုိက္တြန္းေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မယံုၾကည္ရေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား မွ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • သင္အသံုးမျပဳေတာ့လွ်င္ အြန္လုိင္းမွာ သင္၀င္ေရာက္ထားသမွ် အေကာင့္မ်ားအား အားလံုးမွ ထြက္ပါ။ ကြန္ျပဴတာအားလည္း ပိတ္ပါ။ သင့္ကြန္ျပဴတာမွ ေခတၱ ခဏသာ အေ၀းသုိ႔ထြက္သြားမည္ ဆုိလွ်င္ပင္ အထက္ပါအဆင့္မ်ားအား လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သင္မသိပဲ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။

စိတ္ခ်၍ လံုျခံဳမႈ ျမင့္မားေသာ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သင္၏ လုံျခံဳမႈ၊  စိတ္ခ်မႈ ရရွိေစရန္ အင္တာနက္ browser တြင္ URL လိပ္စာမ်ား တြင္ http အစား https ပါေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ ပုိမုိရွာေဖြ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အင္တာနက္ Explorer:

သင္၏ ကြန္ျပဴတာရွိ အင္တာနက္ Explore browser ကုိဖြင့္ပါ။ Menu ဘားတြင္ရွိေသာ "Tools" >> "Internet Options" >> "General" ကုိႏွိပ္ပါ။

"Temporary Internet Files" ေအာက္တြင္ရွိေသာ "Delete Cookies" ႏွင့္ "Delete Files" ကုိႏွိပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ "OK" ကုိႏွိပ္၍ အထက္ပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။

 • သင္၏ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မွန္မွန္စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေနာက္ဆံုး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား တည္ရွိမႈ၊ သင္မသိပဲ တျခားသူမ်ားမွ သင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိမ်ားအား ေသခ်ာသိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ Internet Browser ဗားရွင္းကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ လံုျခံဳမႈ ပုိမိုရရွိျခင္း၊ လိမ္လည္ ပုိ႔ေသာ အီးေမးလ္မ်ားမွလင့္ခ္မ်ားအား တားဆီးႏုိင္ျခင္း၊ သမာသမတ္မရွိေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ Internet Browser ဗားရွင္းကုိ ပံုမွန္ စစ္ေဆး၍ ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္ပါသည္။ သင့္ ကြန္ျပဴတာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ သတ္သည္႔ ေဆာ့္ဖ္၀ဲလ္မ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားအား ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ Internet Browser ၏ လံုျခံဳေရး စနစ္မ်ားအား ျမွင့္တင္ထားျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။

၆။ မိမိဘာသာ Smishing ရန္မွ ကာကြယ္ျခင္း (SMS Phishing)

 • Smishing သို႔မဟုတ္ SMS Phishing ဆုိသည္မွာ မိုဘိုင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ phishing scam ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္သူမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဟန္ေဆာင္၍ လူၾကီးမင္းထံသို႔ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုထည့္သြင္းထားသည့္  စာတို message ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ ဘဏ္၊ အာမခံ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွဟူ၍ ေျပာဆိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ မေတာင္းဆိုဘဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ စာတို message မ်ား (SMS) ကို လက္ခံရရွိျခင္း။ လူၾကီးမင္းမွ ျပန္လည္ေခၚဆိုသည့္အခါ ၎တို႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးတတ္ၾဳကျပီး ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျပီး ၎တုိ႔သည္ လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္ အသံုးခ်ၾကမည္ျဖစ္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ ထားပါ။ လူၾကီးမင္း၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လီေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ လံုးဝမလုိအပ္ဘဲ ေပးျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
 • မိမိမလုပ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားအေၾကာင္း SMS မ်ား၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ မိမိ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းေမးသည့္ စာတို message ပို႔လာမႈမ်ားကိုလည္း မေျဖပါႏွင့္။
 • မသိသည့္ သူမ်ားဆီထံမွ မေတာင္းဆိုဘဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ SMS သို႔မဟုတ္ multi-media message(MMS)  မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ မည္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ လင့္ခ္မ်ားကိုမွ် မႏွိပ္မိပါေစႏွင့္။ ထိုကဲ့သို႔ SMS မ်ား ကို မေျဖၾကားဘဲ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ပစ္ပါ။

၇. Vishing (Voice Phishing)

 • Vishing (Voice Phishing ဟုလည္းေခၚသည္) ဆိုသည္မွာ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ လွည့္ျဖားလိုသျဖင့္ တိုက္ခိုက္သူမွ ဖုန္းေခၚဆိုလာသည့္ phishing ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤဖုန္းေခၚဆိုမႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေခၚဆုိေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ျပီး အလုိအေလ်ာက္ အသံသြင္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
 • လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ hotline သို႔ဖုန္းေခၚျပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳပါက လူၾကီးမင္း၏ မူဝါဒ အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ဆိုထားသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ အသံသြင္းထားသည့္ ေမးလ္ကို လူၾကီးမင္းမွ လက္ခံရရွိျခင္း။
 • သံသယရွိပါက ကိုယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးပါႏွင့္။
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စားသံုးသူ ဝန္ေဆာင္မႈ hotline ထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ လူၾကီးမင္းထံသို႔ လာသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ Great Eastern မူဝါဒအေကာင့္မွဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ။

၈။ မိုဘို္င္းလ္ လံုျခံဳေရး

 • Apple app store မွ သို႔မဟုတ္ Great Eastern မွ တင္ထားသည့္ ဆုိဒ္မ်ားတြင္ Great Eastern မိုဘိုင္းလ္ application ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲ၍ ရယူပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ လြဲ၍ အျခားဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစစ္မွန္သည့္ မုိဘို္င္းလ္ application တစ္ခုကို အသံုးျပဳရႏိုင္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ မိုဘိုင္းပစၥည္းကို ဟက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း (ဥပမာ jailbreak လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ‘root’ ေဖာက္ျခင္း) မလုပ္ပါႏွင့္။ ထုိသို႔လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း၏ မိုဘိုင္းလ္ စက္တြင္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားျပားလာမည္။


၉. အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ရန္


အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လံုျခံဳမႈမရွိဟု သံသယျဖစ္ေပၚပါက အခ်ိန္မေရြး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ ျဖစ္ေသာ +၉၅ ၂၅၄၀၅ ၄၀၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာျဖစ္ေသာ wecare-mm@greateasternlife.com သုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ အီးေမးလ္မွ ဆက္သြယ္လာပါက သင္၏ စာထဲတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးလုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ -

 • သင္၏ နာမည္ ႏွင့္ သင္ အေကာင့္၏ ID
 • သင္ သံသယရွိသည္ဟု ခံစားရေစေသာ သံုးစြဲသည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္
 • လြဲမွားေနေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္
 • လံုျခံဳမႈ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ အခ်က္မ်ား

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင့္ထံသုိ႔လည္း ျပသနာ အၾကီး၊ အေသးအေပၚမူတည္ျပီး အလ်င္ျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု သင္ၾကည့္ရႈေနေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ဟာ Internet Explorer 9 ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ဗားရွင္းျဖင့္ၾကည့္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ပါသည္။

Screen resolution ကေတာ့ ၁၀၂၄ x ၇၆၈ အေနထားတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.