သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

လံုျခံဳမႈ မူဝါဒ

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ားမွ စီးပြားေရးအရ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ လံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အေလးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ နည္းလမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳထားပါသည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္အၾကားတြင္ firewall အလႊာအမ်ားအျပားကို ခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ 128-bit Secure Socket Layer (SSL) encryption ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳထားသည္။ 128-bit SSL encryption သည္ အင္တာနက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို encryption လုပ္ျပီးအသံုးျပဳရန္ အသံုးျပဳၾကသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ စံထားရသည့္ လံုျခံဳေရး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ SSL 128-bit encryption ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ browser မ်ားႏွင့္ application software မ်ားအားလံုးကို upgrade လုပ္သင့္ပါသည္။

အခြင့္ရသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကြန္ျပဴတာ စနစ္မ်ားအတြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ထားျပီး အလြန္လံုျခံဳသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းပိုင္း ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားထဲ့သို႔ ဝင္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စားသံုးသူမ်ားပိုင္သည့္ မွန္ကန္ေသာ user-id မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို အသံုးျပဳဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္း၏ user ID ႏွင့္ password ကိုမထည့္သြင္းမီ လူၾကီးမင္းၾကည့္ေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ Great Eastern ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးပါ။ ဤအခ်က္ကို လူၾကီးမင္း၏ browser တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ URL ကိုၾကည့္႐ႈျခင္း၊ Great Eastern ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္တြင္ ၎၏ URL ပါဝင္ေၾကာင္း ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးလိုပါက အဝါေရာင္ အမွတ္အသား (screen ၏ ညာဘက္ေအာက္တြင္ရွိသည္) ကို ႏွစ္ခ်က္ ကလစ္ႏွိပ္ျပီး ထုတ္ေပးသူမွာ www.greateasternlife.com ျဖစ္ျပီး ရက္စြဲမွာလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း စစ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စားသံုးသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရယူျခင္းကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လံုျခံဳေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန အလားအလာမရွိေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စနစ္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ စစ္ေဆးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စနစ္၏ လံုျခံဳေရးကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို အစဥ္အျမဲ မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာလ်က္ ရွိပါသည္။ သုိ႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အဖိုးတန္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုလံုျခံဳျခံဳရွိသည္ဟု စိတ္ေအးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဂ. သင္ျပဳလုပ္ထားသင့္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

၁. သင္၏ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ ကုိ ကာကြယ္ျခင္း

 • သင္ သံသယရွိေသာ၊ ေသခ်ာမသိေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ သင္၏ ကို္ယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္အေၾကြးကဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ကုိ မွန္မွန္ေျပာင္းေပးပါ။ ဥပမာ- ရက္ (၉၀) တစ္ခါ ေျပာင္းေပးပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ လ်ိွဳ ႔၀ွက္စြာထားပါ။ မည္သူကုိမွ် ေပးမသိပါႏွင့္။
 • ခန္႔မွန္းရ လြယ္ကူေသာ စာသား/နံပါတ္ကုိ မိမိ လံုျခံဳေရး စာသား/နံပါတ္ အျဖစ္မေရြးခ်ယ္ပါႏွင့္။
 • လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ ကုိ သင္၏ အေကာင့္ ID၊ သင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ ေမြးေန႔ ဒါမွမဟုတ္ တျခား သင္၏ လူသိလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • အြန္လုိင္းမွ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳလွ်င္ သူမ်ားႏွင့္ တူတူအသံုးျပဳ ေနေသာ ကြန္ျပဴတာ၊ လူတကာအသံုးျပဳရန္ ထားေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားမွ ကြန္ျပဴတာမ်ားမွ တဆင့္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
 • အီးေမးလ္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ ၊ အြန္လုိင္း ဆုိဒ္မ်ား ၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ မ်ားကုိ တစ္ခုတည္း သံုးျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါဘူး။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ ရုိက္သြင္း မွတ္သားထားျခင္း၊ ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လံုျခံဳမႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရးမွတ္သားျခင္းမ်ား မလုပ္ရပါ။
 • တစံုတေယာက္က သင့္ အေကာင့္ကုိ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မယံုၾကည္ရသူ တစ္ေယာက္အား သင့္အခ်က္အလက္အား ေပးမိသည္ဟု သံသယရွိပါက သင့္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းပစ္ပါ။ တျခားသူ ျမင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ထည့္သြင္းရုိက္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ Internet browsers တြင္ သိမ္းဆည္း မွတ္သားမလားဟု browsers ကေမးလာလွ်င္ မမွတ္ပါ ကုိေရြးပါ။
 • သင္၏ လံုျခံဳေရး ကိရိယာမွ ေပးပုိ႔ေသာ OTP လံုျခံဳေရး နံပါတ္ကုိ မည္သူကုိမွ မေျပာျပပါႏွင့္။
 • သင္၏ မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ရွိပါက Great Eastern သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပး ရမွာျဖစ္ပါသည္။
 • Great Eastern မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေစ သင္၏ အေကာင့္ ID ႏွင့္ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ ေတာင္းဆုိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင္၏ အေကာင့္အား ေခတၱပိတ္ထားျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္၏ အေကာင့္ ID/ လံုျခံဳေရးစာသား/နံပါတ္ကုိ Browsers မွတဆင့္ ျပန္လည္ရယူလုိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။

အင္တာနက္ Explorer

သင္၏ Internet Explorer browser ကုိဖြင့္ျပီး "Tools" >> "Internet Options" >> "Content" ကုိ ႏိွပ္ပါ။

"Personal Information" ေအာက္တြင္ရွိေသာ "AutoComplete" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ "User names and passwords on forms"  ဆုိသည့္ ေဘာက္စ္ကေလး တြင္ အမွန္ျခစ္ျဖစ္ေနပါက တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ အမွန္ျခစ္ေလး ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ ျပီးလ်ွင္ "Clear Passwords" ဆုိတာေလးကုိ နွိပ္ေပးပါ။

"OK"  ခလုပ္ေလးအား ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အထက္ပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။

၂။ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအား ဗုိင္းရပ္စ္ ႏွင့္  အႏၱာရယ္ရွိေစေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

 • Malware မ်ားဟာ သာမာန္အားျဖင့္ URL လင့္ခ္မ်ား၊ ဖုိင္အတက္ခ်္ မ်ားကုိ သင္သိေသာ သူမ်ား၏ အီးေမးလ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ပုိ႔ေဆာင္တတ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ Software မ်ား ပံုစံဟန္ေဆာင္၍လည္း သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္ ၾကိဳးစားေလ့ရွိပါသည္။ ထုိအရာမ်ား ကုိ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္းမိပါက မိမိ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းထားမိေသာ ကုိယ္ပုိင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခုိးယူျခင္း၊ သင္၏ အီးေမးလ္၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား ကုိ အသံုးျပဳျပီး တျခားသူမ်ားအားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တျခားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္၏နာမည္ကုိ အသံုးျပ၍ ခုိးယူျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင္၏ ကြန္ျပဴတာဟာ  Broadband connection၊ digital subscriber  ႏွင့္  cable moderns မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ပါက ဗုိင္းရပ္စ္ ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ရွိေစေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား ၏ တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ကြန္ျပဴတာထဲရွိ Anti-virus, Anti-spyware ႏွင့္ Firewall စနစ္မ်ားအား အျမဲ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဗားရွင္းမ်ားထည့္သြင္းထားဖုိ႔လုိပါသည္။
 • မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားျပီးေသာ Anti-viurs ႏွင့္ Firewall ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ ဗားရွင္းမ်ားျဖင့္ အျမဲပံုမွန္ ေျပာင္းလဲေပးေနရပါမည္။
 • သင္၏ကြန္ပ်ဴတာအား အင္တာနက္ တိုက္ခိုက္မႉမ်ားမွကာကြယ္ရန္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းရွိ Personal firewall ကိုအသုံးျပဳပါ။
 • ကုိယ္ေသခ်ာ မသိတဲ့ လူေတြ ပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ မွာပါတဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ လင့္ခ္ မ်ား၊ တြဲပါေသာ ဖုိင္မ်ားကုိ ႏွိပ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
 • သံသယျဖစ္ေလာက္တဲ့ (ကုိယ္မသိေသာသူမွ ပုိ႔ျခင္း၊ သိသူမွ ပုိ႔လွ်င္လည္း ပုိ႔စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုိ႔ေသာအရာမ်ား) အီးေမးလ္ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ပရုိဂရမ္ဖုိင္မ်ားကုိ မိမိ ကြန္ပ်ဴတာထဲကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳသင့္ပါ။
 • Anti-Virus ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိကြန္ပ်ဴတာကုိ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။
 • သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ ၀င္းဒုိး စနစ္မ်ားကုိလည္း ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းမ်ားသုိ႔ ပံုမွန္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ လံုျခံဳေရး စနစ္ကုိ ျမွင့္တင္ရပါမည္။ 
 • အႏၱရာယ္ရွိေသာ Malware စနစ္မ်ား မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲ ၀င္ေရာက္လာပါက ကြန္ပ်ဴတာဟာ လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေသြဖယ္လာျခင္း၊ မလုိအပ္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား ခဏခဏေပၚလာျခင္း တုိ႔ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Malware စနစ္မ်ား တုိက္ခုိက္ခံေနရ သည္ဟု သံသယရွိပါက Great Eastern ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းအား သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာ ေကာင္းမြန္သည္အထိ ရပ္ဆုိင္းထားသင့္ပါသည္။

၃. သင့္ကြန္ပ်ဴတာအား အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ Spyware မ်ား၏ရန္အား        အျမဲသတိရွိစြာျဖင့္ ကာကြယ္ရန္

 • Spyware ဆုိသည္မွာ အီးေမးလ္ လင့္ခ္မ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ပရုိဂရမ္ ထည့္သြင္းျခင္းမွ ျဖစ္ေစ၊ သင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျပီး သင့္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္မသိပဲ လ်ွိဳ ႔၀ွက္စြာ စုေဆာင္းခုိးယူတတ္ေသာ ပရုိဂရမ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
 • Spyaware ေတြဟာ သင့္ရဲ ႔ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီးေမးလ္ စသည္တုိ႔၏ လံုျခံဳေရးလ်ိဳ႔၀ွက္စကားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သင့္၏ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိရယူႏုိင္ပါသည္။
 • Anti-spyware ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ လ်ိွဳ ႔၀ွက္ ၀င္ေရာက္ေနေသာ ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ၍ ဖယ္ရွားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္၏ကြန္ပ်ဴတာအား အင္တာနက္ တိုက္ခိုက္မႉမ်ားမွကာကြယ္ရန္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းရွိ Personal firewall ကိုအသုံးျပဳပါ။
 • ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ မလုိအပ္ပဲ သင္၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေအာင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ိဳး၊ တျခား ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ိဳးမ်ားရွိလာပါက သတိထားသင့္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေတြဟာ သင္အသံုးျပဳေနၾက ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ပံုစံမ်ိဳးလည္း အသြင္ေဆာင္ ထားတတ္ပါတယ္။ (မိမိ မေသခ်ာဘူးလုိ႔ ခံစားရရင္ တတ္သိနားလည္ သူေတြကုိ ေမးျမန္းျပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။) မသိပဲ ထုိေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ မ်ားအား ထည့္သြင္းမိပါက အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွ တဆင့္ သင္၏ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း၊ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ၀င္ေရာက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ယူေဆာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
 • မလုိအပ္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ခဏခဏ ေပၚလာျခင္း၊ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက Spyware မ်ား သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသျဖင့္ သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။
 • အကယ္၍ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ Spyware စနစ္ ရွိေနပါက (သင္ကုိယ္တုိင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးသူျဖစ္ပါက) Control panel သုိ႔သြားပါ၊ Add/Remove Program ကုိ ေရြးပါ။ ျပီးရင္ Spyware ကုိရွာျပီး Uninstall လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားျဖင့္ မရင္းႏွီးသူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ၍ မရေသာ Spyware အမ်ိဳးအစားမ်ိဳး ျဖစ္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူမ်ား၏ အကူအညီကုိ ယူ၍ ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။

၄. သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိမ္လည္ ရယူရန္ ပုိ႔ေသာ    အီးေမးလ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္း

 • လိမ္လည္သူမ်ားဟာ အီေမးလ္မ်ားမွ တဆင့္ သင္၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားအား ခုိးယူႏုိင္ရန္အတြက္ သင္စိတ္ ၀င္စားေလာက္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား တပ္၍ သူတုိ႔ထံ စာျပန္ခုိင္းျခင္း၊ လင့္ခ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးပုုိ႔၍ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခုိင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ စာမ်ားကုိေပးပုိ႔ၾကပါသည္။ 
 • သင္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ မရွိေသာ၊ သင္ကုိယ္တုိင္လည္း သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက သင္၏ အီးေမးလ္မွ ဖ်က္ပစ္ပါ။

  အကယ္၍ သင္သံယရွိေသာ အီးေမးလ္မွာ Great Eastern ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္သလုိ ျဖစ္ေနပါလွ်င္လည္း ထုိအီးေမးလ္ကုိ ျပန္လည္ ေျဖဆုိျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ အီးေမးလ္ထဲတြင္ လင့္ခ္ တစ္ခု ထည့္ထားျပီး Great Eastern မွ သင္၏ ေနာက္ဆံုး ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား အား ထည့္သြင္းလုိသျဖင့္ ႏွိပ္ေပးပါဟု ဆုိပါလိမ့္မည္။ သင္ႏွိပ္လုိက္ပါက လိမ္လည္သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ Great Eastern ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ အသြင္ျပင္တူေသာ (URL လိပ္စာလည္း ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ) ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုသေရာက္ရွိသြားႏုိင္ျပီး သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား
  ျဖည့္သြင္းခုိင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ အဆုိပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား/အီးေမးလ္မ်ားဟာ Great Eastern ၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားမ်ား (logo) မ်ားကုိပင္ ယူငင္သံုးစြဲထားႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းခုိင္းေသာ လင့္ခ္မ်ား အီးေမးလ္မွ လက္ခံရရွိပါက လံုး၀(လံုး၀) မယံုၾကည္သင့္ပါ။

  အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သံသျဖစ္ဖြယ္ အီးေမးလ္မ်ား လက္ခံရရွိပါက သင္၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုး၀ မေပးပါႏွင့္။ Great Eastern သုိ႔ဆက္သြယ္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ အရင္ျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏုပ္တုိ႔၏www.greateasternlife.com မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သံသယ္ျဖစ္ဖြယ္ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ေရာက္လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ားကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မယံုၾကည္သင့္ပါ။
 • အီးေမးလ္မွ ပါရွိေသာ လင့္ခ္ကုိ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ Great Eastern ရွိ မိမိ အေကာင့္အား ၀င္ေရာက္ရေသာ စာမ်က္ႏွာကုိ မသြားပါႏွင့္။  www.greateasternlife.com ကုိ သင္၏ အင္တာနက္ browser တြင္ ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ႏွိပ္ျပီးမွသာ ၀င္ပါ။ 
 • သင္၏ Internet Service Provider ကုိဆက္သြယ္၍ သင္ သံသယရွိေသာ အီးေမးလ္ အေကာင့္မ်ားကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ သင္၏ အီးေမးလ္တြင္ Spam Filter ထားျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
 • သင္၏ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အီးေမးလ္မွ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
 • မိမိ ေသခ်ာ မသိေသာ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေမးျမန္းလာေသာ သင္၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

၅. အင္တာနက္ လံုျခံဳမႈ

 • သင္၏ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အရန္အျဖစ္ ပံုမွန္ ကူးယူသိမ္းဆည္းထားပါ။
 • လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ မရွိဟု ခံစားရေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ မ်ားမွ အခ်က္အလက္ ဖုိင္မ်ား အား မထည့္သြင္းပါႏွင့္။
 • ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီအား ေသခ်ာမသိရေသာ၊ ေသခ်ာ မေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာမ်ားမွ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
 • Great Eastern ဟန္ေဆာင္၍ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တရားမ၀င္ ရယူရန္ ၾကိဳးစားသူမ်ားအား သတိရွိပါ။
 • သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Network မွတဆင့္ ပရင္တာ သုိ႔မဟုတ္ ဖုိင္မ်ားအား တျခားသူမ်ားျဖင့္ ရွယ္၍ သံုးစြဲထားပါက ျဖဳတ္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္တုိ႔အားလံုး ဟာ အင္တာနက္ကုိ Cable moderns, broadband connection မ်ားမွ သံုးစြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္ မရွယ္သင့္ပါ။
 • သင္ကုိယ္တုိင္ မေသခ်ာပါလွ်င္ သင္မသိေသာသူမ်ားမွာ တုိက္တြန္းေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မယံုၾကည္ရေသာ ပရုိဂရမ္မ်ား မွ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
 • သင္အသံုးမျပဳေတာ့လွ်င္ အြန္လုိင္းမွာ သင္၀င္ေရာက္ထားသမွ် အေကာင့္မ်ားအား အားလံုးမွ ထြက္ပါ။ ကြန္ျပဴတာအားလည္း ပိတ္ပါ။ သင့္ကြန္ျပဴတာမွ ေခတၱ ခဏသာ အေ၀းသုိ႔ထြက္သြားမည္ ဆုိလွ်င္ပင္ အထက္ပါအဆင့္မ်ားအား လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သင္မသိပဲ သင့္အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။

စိတ္ခ်၍ လံုျခံဳမႈ ျမင့္မားေသာ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သင္၏ လုံျခံဳမႈ၊  စိတ္ခ်မႈ ရရွိေစရန္ အင္တာနက္ browser တြင္ URL လိပ္စာမ်ား တြင္ http အစား https ပါေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ ပုိမုိရွာေဖြ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အင္တာနက္ Explorer:

သင္၏ ကြန္ျပဴတာရွိ အင္တာနက္ Explore browser ကုိဖြင့္ပါ။ Menu ဘားတြင္ရွိေသာ "Tools" >> "Internet Options" >> "General" ကုိႏွိပ္ပါ။

"Temporary Internet Files" ေအာက္တြင္ရွိေသာ "Delete Cookies" ႏွင့္ "Delete Files" ကုိႏွိပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ "OK" ကုိႏွိပ္၍ အထက္ပါျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။

 • သင္၏ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မွန္မွန္စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ သင္၏ ေနာက္ဆံုး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား တည္ရွိမႈ၊ သင္မသိပဲ တျခားသူမ်ားမွ သင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိမ်ားအား ေသခ်ာသိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိေသာ Internet Browser ဗားရွင္းကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ လံုျခံဳမႈ ပုိမိုရရွိျခင္း၊ လိမ္လည္ ပုိ႔ေသာ အီးေမးလ္မ်ားမွလင့္ခ္မ်ားအား တားဆီးႏုိင္ျခင္း၊ သမာသမတ္မရွိေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ Internet Browser ဗားရွင္းကုိ ပံုမွန္ စစ္ေဆး၍ ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္ပါသည္။ သင့္ ကြန္ျပဴတာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ သတ္သည္႔ ေဆာ့္ဖ္၀ဲလ္မ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားအား ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ Internet Browser ၏ လံုျခံဳေရး စနစ္မ်ားအား ျမွင့္တင္ထားျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။

၆။ မိမိဘာသာ Smishing ရန္မွ ကာကြယ္ျခင္း (SMS Phishing)

 • Smishing သို႔မဟုတ္ SMS Phishing ဆုိသည္မွာ မိုဘိုင္း ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ phishing scam ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္သူမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဟန္ေဆာင္၍ လူၾကီးမင္းထံသို႔ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုထည့္သြင္းထားသည့္  စာတို message ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ ဘဏ္၊ အာမခံ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွဟူ၍ ေျပာဆိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ မေတာင္းဆိုဘဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ စာတို message မ်ား (SMS) ကို လက္ခံရရွိျခင္း။ လူၾကီးမင္းမွ ျပန္လည္ေခၚဆိုသည့္အခါ ၎တို႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးတတ္ၾဳကျပီး ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျပီး ၎တုိ႔သည္ လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္ အသံုးခ်ၾကမည္ျဖစ္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ ထားပါ။ လူၾကီးမင္း၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လီေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ လံုးဝမလုိအပ္ဘဲ ေပးျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
 • မိမိမလုပ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားအေၾကာင္း SMS မ်ား၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ မိမိ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းေမးသည့္ စာတို message ပို႔လာမႈမ်ားကိုလည္း မေျဖပါႏွင့္။
 • မသိသည့္ သူမ်ားဆီထံမွ မေတာင္းဆိုဘဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ SMS သို႔မဟုတ္ multi-media message(MMS)  မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ မည္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ လင့္ခ္မ်ားကိုမွ် မႏွိပ္မိပါေစႏွင့္။ ထိုကဲ့သို႔ SMS မ်ား ကို မေျဖၾကားဘဲ ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ပစ္ပါ။

၇. Vishing (Voice Phishing)

 • Vishing (Voice Phishing ဟုလည္းေခၚသည္) ဆိုသည္မွာ လူၾကီးမင္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ လွည့္ျဖားလိုသျဖင့္ တိုက္ခိုက္သူမွ ဖုန္းေခၚဆိုလာသည့္ phishing ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤဖုန္းေခၚဆိုမႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေခၚဆုိေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ျပီး အလုိအေလ်ာက္ အသံသြင္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
 • လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ hotline သို႔ဖုန္းေခၚျပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳပါက လူၾကီးမင္း၏ မူဝါဒ အေကာင့္ကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ဆိုထားသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ အသံသြင္းထားသည့္ ေမးလ္ကို လူၾကီးမင္းမွ လက္ခံရရွိျခင္း။
 • သံသယရွိပါက ကိုယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးပါႏွင့္။
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စားသံုးသူ ဝန္ေဆာင္မႈ hotline ထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ လူၾကီးမင္းထံသို႔ လာသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားမွာ Great Eastern မူဝါဒအေကာင့္မွဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ။

၈။ မိုဘို္င္းလ္ လံုျခံဳေရး

 • Apple app store မွ သို႔မဟုတ္ Great Eastern မွ တင္ထားသည့္ ဆုိဒ္မ်ားတြင္ Great Eastern မိုဘိုင္းလ္ application ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲ၍ ရယူပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ လြဲ၍ အျခားဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မစစ္မွန္သည့္ မုိဘို္င္းလ္ application တစ္ခုကို အသံုးျပဳရႏိုင္သည္။
 • လူၾကီးမင္း၏ မိုဘိုင္းပစၥည္းကို ဟက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း (ဥပမာ jailbreak လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ‘root’ ေဖာက္ျခင္း) မလုပ္ပါႏွင့္။ ထုိသို႔လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း၏ မိုဘိုင္းလ္ စက္တြင္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားျပားလာမည္။


၉. အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ရန္


အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လံုျခံဳမႈမရွိဟု သံသယျဖစ္ေပၚပါက အခ်ိန္မေရြး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ ျဖစ္ေသာ +၉၅ ၂၅၄၀၅ ၄၀၉၃ သို႔ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာျဖစ္ေသာ wecare-mm@greateasternlife.com သုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ အီးေမးလ္မွ ဆက္သြယ္လာပါက သင္၏ စာထဲတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးလုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ -

 • သင္၏ နာမည္ ႏွင့္ သင္ အေကာင့္၏ ID
 • သင္ သံသယရွိသည္ဟု ခံစားရေစေသာ သံုးစြဲသည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္
 • လြဲမွားေနေၾကာင္းအား ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္
 • လံုျခံဳမႈ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ အခ်က္မ်ား

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင့္ထံသုိ႔လည္း ျပသနာ အၾကီး၊ အေသးအေပၚမူတည္ျပီး အလ်င္ျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု သင္ၾကည့္ရႈေနေသာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ဟာ Internet Explorer 9 ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ဗားရွင္းျဖင့္ၾကည့္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ပါသည္။

Screen resolution ကေတာ့ ၁၀၂၄ x ၇၆၈ အေနထားတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.