သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးမျပဳမီ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အရင္ဖတ္႐ႈပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ လိုက္နာရန္ လူၾကီးမင္းတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

(က)   ျငင္းဆိုခ်က္

ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ “ရွိသလို” ႏွင့္ “ရႏိုင္သလို” ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိခင္ကုမၸဏီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိခင္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား (အားလံုးကိုစုေပါင္း၍ “Great Eastern Group”) အေနျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ တင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိိိ္ဒ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ မွန္ကန္မႈ၊ လံုေလာက္မႈ၊ ျပည့္စံုမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အာမခံမႈမ်ိဳးကိုမွ မေပးဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ထို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ အမွားအယြင္းမ်ား၊ မွားယြင္းစြာ ခ်န္လွပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ ျငင္းဆိုပါသည္။ (ပို္င္ဆိုင္မႈကို လႊဲေျပာင္းႏိုင္မႈ၊ ေရာင္းခ်ရန္ ဝယ္ယူရန္ အသင့္ျဖစ္မႈ၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ အရည္အေသြးရွိမႈ၊ တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ ဥာဏမူပိုင္ခြင့္ကို မခ်ိဳးေဖာက္မႈ တို႔အပါအဝင္ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သာမဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းစြာ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ မည္သည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားကိုမဆို အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးအပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ျပီး အထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အျပည့္အစံုေဖာ္ျပခ်က္ဟု မွတ္ယူရမည္မဟုတ္ပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရာမ်ား/အေၾကာင္းအရာမ်ား/သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Great Eastern Group မွ မည္သည့္ တာဝန္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈကို တာဝန္ခံျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ (ထိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ Great Eastern Group မွ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ Great Eastern Group မွပံ့ပိုးေပးထားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ)။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားရန္နွင့္ အားကစားလုပ္ရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအားလံုး အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ အပါအဝင္) အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္သာ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အရ ေဆးဝါးကုသျခင္းျဖစ္သည္ဟု မရည္ညႊန္းပါ၊ ၎တို႔ကို အစားထိုးရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ (မိခင္ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အပါအဝင္) ကၽြႏု္ပ္တို႔ Great Eastern သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ား မွန္ကန္ေစရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အမွားအယြင္းမ်ား၊ ခ်န္လွပ္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ျပီး ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ တာဝန္ယူမႈကိုမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ လက္မခံပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ မီဒီယာ (ဥပမာ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား) တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးအပ္ထားသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ လင့္ခ္မ်ားသည္ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ၎လင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သေဘာတူလက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။ ထိုဆုိက္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ် မရွိ၍ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္တာဝန္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈကို တာဝန္ခံျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အားကစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕မွာ ျပင္းထန္ျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ လုပ္ရပါသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုစီတြင္ ျပင္းထန္ႏႈန္းကြာျခားေသာေၾကာင့္ သင္ခႏၶာကိုယ္ ၾကံခိုင္မႈအဆင့္အတိုင္း ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အၾကံေပးထားသည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ရန္ မလုပ္ရန္ မေသခ်ာပါက လူၾကီးမင္း၏ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ သူတစ္ဦးကိုေမးျမန္းျပီးမွ ၾကံ႕ခုိင္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ပါ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲပါ။ ထိုမွသာ ထုိအစီအစဥ္သည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူၾကီးမင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါ တို႔မွ တစ္ခုခုရွိထားလွ်င္ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိရန္ လိုအပ္မည္။

  • ေသြးတိုးျခင္း (သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မိသားစု)
  • ႏွလံုးေရာဂါ (သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မိသားစု)
  • ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္အခါ ရင္ဘတ္နာျခင္း
  • လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ရင္ဘက္နာျခင္း
  • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
  • ေသြးထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာ အမ်ားအျပားရွိျခင္း 
  • အဝလြန္ျခင္း 
  • ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပိုဆိုးလာႏုိင္သည့္ အ႐ိုး သို႔မဟုတ္ အဆစ္ ျပႆနာ

ထို႔အျပင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေနမေကာင္းသလို ခံစားလာရပါက သို႔မဟုတ္ မသက္မသာျဖစ္လာပါက သို႔မဟုတ္ မူးေမာ္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္႐ႈမဝျခင္းကို စတင္ခံစားလာရသည္ဆိုပါက ခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး လူၾကီးမင္းကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ မီဒီယာ (ဥပမာ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား) ေပၚတြင္ တစ္ခုခုကို ဖတ္ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အၾကံဥာဏ္ကို မပစ္ပယ္၊ ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္မွလုပ္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၾကံခုိင္ေရး သုေတသနရွိေနေကာင္း ရွိေနႏိုင္ျပီး မည္သည့္အၾကံဥာဏ္သည္မဆို ေနာက္ဆံုးေပၚ ေတြ႔ရွိမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အေျခခံထားျခင္း ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးအပ္ေသာ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မဆို အသံုးျပဳပါက လူၾကီးမင္း၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ (ဥပမာ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကဲ့သို႔) မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လူၾကီးမင္းထံ ေပးအပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္းနွင့္ မွ်ေဝထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္႐ႈေလ့လာ၍ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

(ခ) တားျမစ္ခ်က္မ်ား

ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Great Eastern Group မွ ပိုင္ဆိုင္ျပီး မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို တင္ျခင္း၊ ေကာ္ပီကူးျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုဗီဒီယိုမ်ားကို ျပန္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း မလုပ္ရ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဝက္ဘက္ဆိုင္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသို႔ hyperlink ထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္၊ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမဆို သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ ဆာဗာ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုမဆို “mirror” လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္  “frame” လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

(ဂ) ဥာဏပိုင္ဆိုင္မႈ 

ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေစ လိုဂိုျဖစ္ေစ အမွတ္အသားအားလံုးကို Great Eastern Group မွပိုင္ဆိုင္ျပီး တစ္ဦးတည္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ မွီျငမ္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ hyperlink ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆို Great Eastern Group ထံမွ ရွင္းလင္းစြာ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳျခင္းကို မျပဳလုပ္ရ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ မည္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Great Eastern Group မွ ပိုင္ဆုိင္သည္မ်ားသာျဖစ္ျပီး ဤဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Great Eastern Group မွ ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္သည္။

(ဃ) နစ္နာမႈကို တာဝန္ခံရာတြင္ ကန္႔သတ္ျခင္း

ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Great Eastern Group မွ မည္သည့္ အာမခံမ်ိဳးကိုမွ် ေပးထားသည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမရွိေစဘဲ မည္သည့္ေနရာမွျဖစ္ေစ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကိုအသံုးျပဳသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကို ၾကည့္႐ႈ၍ မရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ Great Eastern Group သို႔မဟုတ္ Great Eastern Group မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို အဆိုပါ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်လာႏုိင္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈကို အေၾကာင္းၾကားပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ ေပးအပ္ထားသည့္ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုမႈအတြက္ Great Eastern Group သည္ နစ္နာမႈကို တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔အတူ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ သို႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္႐ႈအသံုးျပဳမႈမွ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒတာမ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ မည္သည့္ ကြန္ျပဴတာ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသည့္ စက္တြင္မဆို ေဒါင္းလုတ္ႏွင့္ပါလာသည့္ မည္သည့္ ကြန္ျပဴတာ ဗိုင္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္မဆို တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

(င) ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စင္ကၤာပူ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဖက္ပါဝင္ၾကသူမ်ားမွ စင္ကၤာပူ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရွိ တရား႐ံုးမ်ားတြင္၏ တရားစီရင္မႈကိုသာ သီးသန္႔ ခံယူမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.