Select your country and language
Singapore
Malaysia
 • English
Takaful
Indonesia
Brunei

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE – Bahasa Malaysia Version

Apabila berurusan dengan Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad (“Syarikat”), dengan mengemukakan maklumat kepada Syarikat, menyertai atau mendaftar untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Syarikat, anda telah memberi maklumat peribadi kepada Syarikat.

"Maklumat peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda dan anda telah beri kepada Syarikat, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, biodata atau maklumat peribadi, nombor Kad Pengenalan, nombor pasport, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, gambar, kegemaran peribadi, maklumat berkenaan hayat yang diasuranskan pihak ketiga atau benefisiari, dan maklumat kewangan dan akaun perbankan serta sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti anda, mana-mana hayat yang diasuranskan, pemegang amanah atau benefisiari, pemegang serah hak yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh Syarikat dari semasa ke semasa. Istilah "maklumat peribadi" juga merangkumi data peribadi sensitif yang bermaksud sebarang data peribadi yang mengandungi maklumat berkenaan kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, pelakuan atau pengataan pelakuan untuk sebarang kesalahan.

Sekiranya anda memberikan kami maklumat peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuklah apabila anda telah menamakan mereka sebagai hayat yang diasuranskan, pemegang amanah atau benefisiari, atau pemegang serah hak atau apabila anda merujuk pihak ketiga kepada kami bagi tujuan menawarkan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada pihak ketiga tersebut, dengan mengemukakan maklumat sedemikian kepada kami, anda telah menyatakan kepada kami bahawa anda telah memperoleh persetujuan daripada pihak ketiga berkenaan bahawa anda akan memberikan kami maklumat peribadi mereka bagi tujuan yang dinyatakan di sini. Rujukan bagi "maklumat peribadi anda" hendaklah merangkumi maklumat peribadi pihak ketiga yang telah anda berikan.

Maklumat peribadi anda mungkin digunakan, direkodkan, disimpan, diletakkan dalam arkib, didedahkan mahupun diproses sebaliknya oleh Syarikat atau bagi pihak Syarikat (dan penggantinya) bagi tujuan berikut:

 1. untuk meneruskan perniagaan insurans, seperti yang mungkin berkenaan dan untuk menjalankan sebarang aktiviti atau kewajipan sebagai penanggung insurans, termasuk tetapi tidak terhad pada sebarang tujuan operasi dan pengurusan dalaman;

 2. untuk menilai atau memproses sebarang cadangan atau aplikasi yang dibuat untuk mana-mana produk dan perkhidmatan Syarikat, termasuk sebarang pengunderaitan pada masa hadapan;

 3. sebarang tuntutan atau penyiasatan atau analisis bagi tuntutan tersebut, termasuklah memastikan sejarah tuntutan anda bagi memperbaiki proses tuntutan dan mencegah tuntutan palsu, termasuk sebarang penilaian tuntutan pada masa hadapan;

 4. untuk menguruskan dan memberi perkhidmatan atas hubungan Syarikat dengan anda disamping memberi perkhidmatan pelanggan yang dipertingkatkan;

 5. untuk memadankan dan mengemaskini sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat dan syarikat-syarikat dalam kumpulan Syarikat Great Eastern (“Great Eastern”) yang berkaitan dengan anda dari semasa ke semasa (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterngeneral.com);

 6. untuk menawarkan dan/atau memproses sebarang pindaan, perubahan, pembatalan atau pembaharuan sebarang produk atau perkhidmatan oleh Syarikat atau Great Eastern;

 7. pemasaran langsung dan pemasaran am bagi produk insurans dan takaful serta perkhidmatan Syarikat dan Great Eastern, dan produk pihak ketiga, yang mungkin menarik minat anda. Sila pastikan bahawa maklumat pemasaran berkenaan dengan produk dan perkhidmatan daripada pihak ketiga hanya akan dihantar kepada anda hanya jika anda telah memberi kebenaran dengan jelas untuk perkara tersebut;

 8. penyelidikan dan audit termasuk tetapi tidak terhad bagi tujuan sejarah dan statistik;

 9. untuk menjalankan sebarang hak subrogasi atau tuntutan pemulihan;

 10. untuk mencegah, menyiasat, atau melaporkan sebarang pengubahan wang haram yang berlaku atau yang disyaki berlaku, pembiayaan pengganas, rasuah, sogokan, penipuan yang berlaku atau yang disyaki berlaku termasuk tetapi tidak terhad pada penipuan insurans, pengelakan cukai atau sekatan ekonomi atau perdagangan, dan jenayah lain atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang;

 11. untuk insurans semula;

 12. untuk tindakan guaman atau potensi untuk tindakan guaman; dan

 13. jika dikehendaki dari segi undang-undang atau dengan niat baik, sekiranya tindakan tersebut diperlukan:

  • untuk mematuhi sebarang penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang, dan / atau

  • untuk melindungi dan membela hak atau harta Syarikat dan Great Eastern (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterngeneral.com).

Syarikat mungkin mengumpul dan/atau mengesahkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga, seperti seseorang pemegang polisi yang mempunyai polisi ke atas diri anda atau untuk faedah anda, ejen, broker, rakan niaga dan pihak ketiga yang anda telah dirujuk kepada pihak Syarikat atau pihak ketiga yang telah kami dapat atau terima maklumat berkenaan anda berkaitan dengan polisi, permohonan polisi atau tuntutan anda, contohnya, dari mana-mana kumpulan syarikat Great Eastern, penanggung insurans atau pengendali takaful lain, persatuan insurans dan takaful, hospital, klinik, bengkel kereta serta pihak berkuasa yang berkaitan.

Syarikat mungkin menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh masa yang dianggap perlu bagi tujuan memenuhi sebarang keperluan operasi, audit, penyiasatan, undang-undang, pengawalseliaan, cukai atau perakaunan, termasuk tetapi tidak terhad bagi sebarang potensi tindakan guaman, dan tuntutan pengunderaitan serta penilaian tuntutan pada masa hadapan.

Maklumat yang anda beri kepada Syarikat adalah penting. Jika anda tidak memberi maklumat tersebut kepada Syarikat, Syarikat mungkin tidak dapat memberikan perlindungan insurans kepada anda atau memberi maklum balas ke atas sebarang tuntutan.

Syarikat mungkin mendedahkan dan/atau memberi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (sama ada di dalam dan di luar Malaysia) bagi tujuan yang dinyatakan di atas:

 1. wakil yang dibenarkan oleh Syarikat;

 2. bagi polisi pihak ketiga, pemilik polisi;

 3. bagi polisi berkelompok, pemegang polisi dan/atau brokernya;

 4. penyedia perkhidmatan pihak ketiga (yang menjalankan pentadbiran, telekomunikasi, komputer, pembayaran, pemprosesan atau penyimpanan data, atau perkhidmatan lain untuk Syarikat serta berkaitan dengan operasi perniagaan kami) bagi memenuhi tanggungjawab Syarikat kepada anda;

 5. bank dan institusi kewangan;

 6. penanggung insurans atau pengendali takaful, perkhidmatan pengesanan dan pencegahan penipuan insurans, syarikat insurans semula, persatuan insurans atau takaful dan pihak berkuasa bagi pengawalan industri insurans;

 7. sebarang agensi rujukan kredit atau jika gagal membuat bayaran, sebarang agensi pengutipan hutang;

 8. sebarang organisasi perkadaran insurans yang mengumpul maklumat berkenaan sejarah kredit, punca kemalangan, huraian kecederaan dan amaun yang dibayar serta berkongsi maklumat dengan syarikat insurans atau pengendali takaful serta pihak lain yang layak melihatnya;

 9. mana-mana individu yang berperanan untuk menjaga kerahsiaan dan telah memberi akujanji untuk menyimpan data sulit tersebut, yang dilantik Syarikat untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada anda;

 10. mana-mana penerima serak hak atau penerima serah hak yang dicadangkan, penerima pindahan, peserta atau peserta sebahagian bagi hak atau perniagaan Syarikat;

 11. mana-mana individu yang mana Syarikat bertanggungjawab membuat pendedahan mengikut keperluan sebarang undang-undang, aturan, peraturan, kod amalan atau garis panduan yang mengikat ke atas Syarikat, termasuk dan tidak terhad kepada mana-mana badan pengawalan, badan kerajaan, atau persatuan insurans dan selainnya apabila diperlukan undang-undang; dan

 12. syarikat-syarikat lain yang bernaung di bawah Great Eastern dan rakan-rakan sekutu Syarikat; dan

 13. mana-mana rakan kongsi perniagaan atau strategik.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi tertentu yang dipegang oleh Syarikat berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkaitan di Malaysia.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan “Customer Service Care” atau melayari Portal Pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan seperti menghadkan pemprosessan sesetengah maklumat, termasuk membatalkan kebenaran untuk menerima maklumat pemasaran, anda boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami, atau menulis kepada Syarikat.

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkenaan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Privasi kami.

Untuk keterangan lanjut bagaimana Syarikat menggunakan maklumat peribadi anda, sila layari laman sesawang kami dan baca Piagam Pelanggan Syarikat dan Dasar Polisi Privasi seperti yang dinyatakan dibawah:

Great Eastern General Insurance Malaysia
Laman Sesawang greateasterngeneral.com
Portal Pelanggan
 
https://connect-my.greateasternlife.com
Pusat Perkhidmatan Pelanggan 1300 1300 88
(Press 2 for General Insurance)
Email gicare-my@greateasterngeneral.com
Pegawai Privasi +603 2786 1162


Syarikat mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pemberian akses. Jika anda mendapati bahawa maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat adalah tidak tepat, tidak lengkap dan tidak dikemaskini, Syarikat akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan maklumat adalah tepat, lengkap dan dikemas kini setelah menerima pengesahan atau maklum balas daripada anda.

Syarikat boleh menyemak semula dan mengemaskinikan Notis Perlindungan Data Peribadi ini dari semasa ke semasa mengikut pindaan undang-undang, pindaan amalan perniagaan, prosedur dan struktur Syarikat serta Great Eastern, dan pindaan mengikut tahap jangkaan privasi oleh masyarakat. Secara amnya, kami mungkin tidak dapat memaklumkan anda bagi setiap perubahan ke atas Notis Perlindungan Data ini, oleh itu, anda boleh melayari laman sesawang kami untuk mendapatkan versi terbaharu Notis Perlindungan Data Peribadi pada bila-bila masa.

Dengan berurusan dengan Syarikat, serta dengan mengemukakan maklumat kepada Syarikat, mendaftarkan atau pendaftaran bagi sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Syarikat, anda telah bersetuju (dan jika diperlukan, bersetuju dengan jelas) ke atas penggunaan maklumat peribadi anda termasuklah data peribadi sensitif, mengikut cara yang dinyatakan dalam notis ini. Persetujuan dan kebenaran tersebut yang dinyatakan di dalam ini akan dilanjutkan bagi mana-mana maklumat yang diperoleh daripada mana-mana polisi insurans yang diberi kepada anda, sebarang permohonan baharu kepada Syarikat untuk insurans, dan pemprosesan tuntutan, seperti sejarah maklumat kewangan atau rekod kredit, data atau maklumat sama ada atau tidak diberikan secara peribadi.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia pada notis ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.
 
Back to top
Need help?
Calling in Malaysia
Calling from overseas
Get Help
Contact us
Make a claim
Find a Life Planning Advisor
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd