Select your country and language
Singapore
Malaysia
 • English
Takaful
Indonesia
Brunei

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI – Bahasa Malaysia Version

1.  Maklumat Peribadi

Dengan berinteraksi bersama Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad (“Syarikat”), menyerahkan maklumat kepada Syarikat, mendaftar untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Syarikat, anda memberikan maklumat peribadi kepada Syarikat.

"Maklumat peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda dan yang anda telah berikan kepada Syarikat, atau akan diberikan kepada Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, biodata atau maklumat peribadi, nombor Kad Pengenalan, nombor pasport, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, imej,  pilihan peribadi, maklumat berkenaan hayat yang diasuranskan pihak ketiga atau benefisiari, dan maklumat akaun kewangan dan perbankan dan sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti anda, mana-mana hayat yang diasuranskan, pemegang amanah atau benefisiari, pemegang serah hak yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh Syarikat dari semasa ke semasa. Istilah "maklumat peribadi" juga merangkumi maklumat peribadi sensitif yang bermaksud sebarang maklumat peribadi yang mengandungi maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, dan pelakuan atau pengataan pelakuan yang mendakwa anda bagi sebarang kesalahan. 

Dengan memberikan maklumat peribadi kepada Syarikat, anda mengizinkan (dan jika perlu, secara ekplisit bersetuju) terhadap penggunaan maklumat peribadi anda termasuk maklumat peribadi sensitif, mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis ini.  Keizinan dan kebenaran yang tersebut di sini akan meliputi sebarang maklumat yang diperolehi daripada mana-mana polisi insurans yang diberikan kepada anda pada masa ini, sebarang permohonan baharu kepada Syarikat untuk insurans, dan pemprosesan tuntutan, rekod kewangan atau sejarah kredit, data atau maklumat sama ada diberikan secara peribadi atau tidak.

Sebagai peraturan am, jika anda berumur di bawah 18 tahun, Syarikat akan mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa, penjaga atau orang yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa terhadap anda. Walau bagaimanapun, jika anda telah mencapai umur 16 tahun dan ingin menyertai polisi insurans atas kehidupan anda sendiri atau dalam kehidupan lain di mana anda mempunyai kepentingan untuk diinsurkan, anda dianggap mempunyai keupayaan untuk memberikan kebenaran anda sendiri berkenaan polisi insurans tersebut.

2.  Pengumpulan Maklumat Peribadi

Syarikat mungkin mengumpul maklumat peribadi anda menerusi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, cara berikut: 

 1. Apabila anda menghantar sebarang borang seperti, termasuk tetapi tidak terhad kepada, borang permohonan, cadangan, dan/atau tuntutan;

 2. Apabila anda membuat sebarang perjanjian, memberi dokumen atau maklumat berkaitan dengan interaksi transaksi anda dengan Syarikat, atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat;

 3. Apabila anda berhubung dengan kakitangan Syarikat seperti pegawai perkhidmatan pelanggan menerusi panggilan telefon (yang mungkin dirakam), surat, faksmile, perjumpaan bersemuka, platform digital (termasuk media sosial), dan email;

 4. Apabila anda menggunakan perkhidmatan disediakan oleh Syarikat menerusi dalam talian atau platform teknologi lain, seperti laman sesawang dan aplikasi termasuk semasa anda mendaftar sebarang akaun dalam talian dengan Syarikat;

 5. Apabila anda meminta Syarikat untuk menghubungi anda, disertakan ke dalam email atau senarai mel lain, membalas permintaan Syarikat bagi maklumat peribadi tambahan, atau tawaran dan/atau inisiatif disediakan oleh Syarikat;

 6. Apabila anda telah dihubungi oleh, atau membalas kepada, wakil yang dibenarkan oleh Syarikat atau penyedia perkhidmatan lain lain;

 7. Apabila Syarikat menerima rujukan daripada rakan kongsi perniagaan dan pihak ketiga, sebagai contoh, di mana anda telah dirujuk oleh mereka;

 8. Apabila imej anda ditangkap oleh Syarikat melalui kamera CCTV semasa anda berada di dalam premis Syarikat, atau melalui gambar atau video yang diambil oleh Syarikat atau wakil yang dibenarkan apabila anda menghadiri acara yang dihoskan oleh Syarikat;
Syarikat mungkin mengumpul dan/atau mengesahkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga, seperti seseorang pemegang polisi yang mempunyai polisi ke atas diri anda atau untuk faedah anda, ejen, broker, rakan niaga dan pihak ketiga yang anda telah dirujuk kepada pihak Syarikat atau pihak ketiga yang telah Syarikat peroleh atau terima maklumat berkenaan anda berkaitan dengan polisi, permohonan polisi atau tuntutan anda, sebagai contoh, dari mana-mana kumpulan syarikat Great Eastern, penanggung insurans atau pengendali takaful lain, persatuan insurans dan takaful, hospital, klinik, bengkel motor serta pihak berkuasa yang berkaitan.
 
Sekiranya anda memberikan Syarikat maklumat peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuklah apabila anda telah menamakan mereka sebagai hayat yang diasuranskan, pemegang amanah atau benefisiari, atau apabila anda merujuk pihak ketiga kepada Syarikat bagi tujuan menawarkan produk dan/atau perkhidmatan Syarikat kepada pihak ketiga tersebut, anda telah menyatakan kepada Syarikat bahawa anda telah memperoleh persetujuan daripada pihak ketiga berkenaan bahawa anda akan memberikan Syarikat maklumat peribadi mereka bagi tujuan yang dinyatakan di sini. Rujukan bagi "maklumat peribadi anda" akan merangkumi maklumat peribadi pihak ketiga yang telah anda berikan.
 
3.  Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi
 
Maklumat peribadi anda mungkin digunakan, direkodkan, disimpan, diarkibkan, dizahirkan atau diproses oleh atau bagi pihak Syarikat (dan penggantinya) untuk tujuan berikut:
 
 1. untuk penyediaan perkhidmatan insurans, yang mungkin berkenaan dan untuk menjalankan sebarang kegiatan atau kewajipan sebagai penanggung insurans, termasuk tetapi tidak terhad pada sebarang tujuan operasi dan pengurusan dalaman;

 2. untuk menilai atau memproses sebarang cadangan atau permohonan yang dibuat untuk mana-mana produk dan perkhidmatan Syarikat, termasuk sebarang pengunderaitan pada masa hadapan;   

 3. sebarang tuntutan atau penyiasatan atau analisis terhadap tuntutan tersebut, termasuklah memastikan sejarah tuntutan anda bagi memperbaiki proses tuntutan dan mencegah tuntutan palsu, termasuk sebarang penilaian tuntutan pada masa hadapan;

 4. untuk menguruskan dan mengendalikan hubungan Syarikat dengan anda serta memberi perkhidmatan pelanggan yang dipertingkatkan;

 5. untuk memadankan dan mengemaskini sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat dan kumpulan Syarikat Great Eastern ("Great Eastern") yang berkaitan dengan anda dari semasa ke semasa (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterngeneral.com);

 6. untuk menawarkan dan/atau memproses sebarang pindaan, perubahan, pembatalan atau pembaharuan sebarang produk atau perkhidmatan oleh Syarikat atau Great Eastern;

 7. untuk pemasaran langsung dan pemasaran umum bagi produk insurans dan takaful serta perkhidmatan Syarikat dan Great Eastern, atau pihak ketiga, yang mungkin menarik minat anda. Syarikat akan memastikan maklumat pemasaran berkenaan dengan produk dan perkhidmatan daripada pihak ketiga hanya akan dihantar kepada anda jika anda telah memberi kebenaran dengan jelas untuk perkara tersebut;

 8. untuk penyelidikan dan audit termasuk tetapi tidak terhad bagi tujuan sejarah dan statistik;

 9. untuk menjalankan sebarang hak subrogasi atau tuntutan pemulihan;

 10. untuk mencegah, menyiasat, atau melaporkan sebarang pengubahan wang haram yang berlaku atau yang disyaki berlaku, pembiayaan keganasan, rasuah, sogokan, penipuan yang berlaku atau yang disyaki berlaku termasuk tetapi tidak terhad pada penipuan insurans, pengelakan cukai atau sekatan ekonomi atau perdagangan, dan jenayah lain atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang;

 11. untuk insurans semula;

 12. untuk tindakan undang-undang atau potensi untuk tindakan undang-undang; dan

 13. jika dikehendaki dari segi undang-undang atau dengan niat baik, sekiranya tindakan itu diperlukan:

o   untuk mematuhi sebarang penguatkuatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang, dan / atau

o   untuk melindungi dan membela hak atau harta Syarikat dan Great Eastern (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasterngeneral.com).

Maklumat yang anda beri kepada Syarikat adalah perlu. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat tersebut kepada Syarikat, Syarikat mungkin tidak dapat memberikan perlindungan insurans kepada anda atau memberi maklum balas ke atas sebarang tuntutan. 

4.  Pendedahan Maklumat Peribadi

Syarikat mungkin menzahirkan dan/atau memberi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (di dalam dan di luar Malaysia) bagi tujuan yang dinyatakan di atas:

 1. wakil-wakil yang diberi kuasa oleh Syarikat;

 2. bagi polisi pihak ketiga, pemilik polisi, dan/ atau hayat yang diansuranskan;

 3. bagi polisi kumpulan, pemegang polisi dan/atau brokernya;

 4. pembekal perkhidmatan pihak ketiga (yang menjalankan pentadbiran, telekomunikasi, komputer, pembayaran, pemprosesan atau penyimpanan data, atau perkhidmatan lain untuk Syarikat serta berkaitan dengan operasi perniagaan Syarikat) bagi memenuhi tanggungjawab Syarikat kepada anda;

 5. bank dan institusi kewangan;

 6. penanggung insurans atau pengendali takaful, perkhidmatan pengesanan dan pencegahan penipuan insurans, syarikat insurans semula, persatuan insurans atau takaful dan pihak berkuasa bagi pengawalan industri insurans;

 7. mana-mana agensi rujukan kredit atau sekiranya berlaku kegagalan membuat pembayaran kredit, sebarang agensi pemungut hutang;

 8. mana-mana organisasi perkadaran insurans yang mengumpul maklumat berkenaan sejarah kredit, punca kemalangan, maklumat kecederaan dan jumlah yang dibayar serta berkongsi maklumat dengan syarikat insurans dan pengendali-pengendali takaful lain dari pihak lain yang berhak melihatnya;

 9. mana-mana individu yang bertanggungjawab menjaga hal sulit dan telah bersetuju untuk tidak menzahirkan sebarang data sulit, yang telah dilantik oleh Syarikat untuk menunaikan kewajipannya kepada anda;

 10. mana-mana penerima serah hak atau yang dicadangkan, penerima pindahan, peserta atau peserta bersama terhadap hak atau perniagaan Syarikat;

 11. mana-mana individu yang Syarikat bertanggungjawab membuat penzahiran mengikut keperluan sebarang undang-undang, peraturan, pengawalan, tata amalan atau garis panduan yang mengikat Syarikat, termasuk dan tidak terhad kepada mana-mana badan pengawalan, badan kerajaan, atau persatuan insurans dan selainnya apabila diperlukan undang-undang;

 12. syarikat-syarikat lain yang bernaung di bawah Great Eastern dan rakan sekutu Syarikat; dan

 13. mana-mana rakan kongsi perniagaan atau strategik.

5. Langkah Keselamatan pada Maklumat Peribadi Anda

Syarikat akan mengambil usaha yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi dalam milikan atau kawalan Syarikat dengan membuat pengaturan keselamatan yang munasabah untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko serupa. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak dapat menjamin sepenuhnya keselamatan sebarang maklumat peribadi yang mungkin Syarikat kumpulkan daripada atau tentang anda, atau sebagai contoh tiada kod berbahaya akan memasuki tapak web Syarikat (sebagai contoh virus, pepijat, kuda trojan, perisian pengintip atau perisian iklan). Anda harus sedar tentang risiko yang berkaitan dengan menggunakan tapak web.

Walaupun Syarikat berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda, Syarikat tidak dapat memastikan keselamatan maklumat yang anda hantar kepada Syarikat melalui Internet, dan Syarikat menyarankan anda untuk mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi anda apabila anda berada di Internet. Syarikat mengesyorkan agar anda menukar kata laluan anda dengan kerap, menggunakan gabungan huruf dan nombor, dan pastikan anda menggunakan penyemak imbas yang selamat.

Di mana berkenaan, anda berjanji untuk memastikan nama pengguna dan kata laluan anda selamat dan sulit serta tidak akan mendedahkan atau membenarkan ia didedahkan kepada mana-mana orang yang tiada kebenaran, dan memaklumkan Syarikat secepat mungkin jika anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain mengetahui nama pengguna anda serta kata laluan atau percaya kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda telah hilang, dicuri atau dikompromi dalam apa jua cara atau bahawa transaksi sebenar atau kemungkinan transaksi tanpa kebenaran telah berlaku. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan akibat daripada sebarang pelanggaran keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan nama pengguna dan kata laluan anda tanpa kebenaran dan/atau penipuan.

6. Pengekalan Maklumat Peribadi

Syarikat mungkin menyimpan maklumat peribadi anda pada jangka masa yang dianggap perlu bagi tujuan memenuhi sebarang keperluan operasi, audit, penyiasatan, perundangan, kawal selia, cukai atau perakaunan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang litigasi yang berpotensi, dan pengunderaitan dan untuk tujuan penilaian tuntutan masa hadapan.

7. Penggunaan Kuki dan Teknologi Berkaitan

Laman web dan platform Syarikat menggunakan kuki dan teknologi lain. Kuki ialah fail teks kecil yang disimpan dalam pengkomputeran anda atau peranti elektronik lain apabila anda melawati tapak web dan platform Syarikat untuk tujuan penyimpanan rekod. Kuki disimpan dalam direktori fail penyemak imbas anda, dan pada kali seterusnya anda melawati tapak web atau platform, penyemak imbas anda akan membaca kuki dan menyampaikan kembali maklumat ke tapak web, platform atau elemen yang pada asalnya menetapkan kuki. Bergantung pada jenis kuki itu, kuki mungkin menyimpan pilihan pengguna dan maklumat lain.

Suar web (juga dikenali sebagai tag piksel dan GIF jelas) melibatkan grafik yang tidak nyata kepada pengguna. Pautan penjejakan dan/atau teknologi serupa terdiri daripada beberapa baris kod pengaturcaraan dan boleh dibenamkan dalam tapak web atau platform Syarikat. Suar web biasanya digunakan bersama dengan kuki dan digunakan terutamanya untuk tujuan analisis statistik. Teknologi ini juga boleh digunakan untuk menjejaki corak trafik pada tapak web dan platform, serta mengetahui sama ada e-mel telah diterima dan dibuka dan untuk melihat sama ada terdapat sebarang respons.

Syarikat mungkin menggunakan kuki dan teknologi lain seperti berikut:

 1. maklumat penjejakan seperti bilangan pelawat dan kekerapan penggunaan mereka, profil pelawat dan tapak pilihan mereka;

 2. menjadikan tapak web dan platform Syarikat lebih mudah digunakan. Sebagai contoh, kuki boleh digunakan untuk membantu mempercepatkan interaksi masa depan anda dengan tapak web dan platform Syarikat;

 3. untuk menyesuaikan produk dan perkhidmatan Syarikat dengan lebih baik mengikut minat dan keperluan anda. Sebagai contoh, maklumat kuki mungkin dikenal pasti dan didedahkan kepada vendor dan rakan kongsi perniagaan Syarikat untuk menjana pandangan pengguna;

 4. mengumpul maklumat tentang carian dan sejarah penyemakan imbas pengguna;

 5. apabila anda berinteraksi dengan Syarikat di tapak web dan platform Syarikat, Syarikat mungkin menerima dan merekod maklumat secara automatik pada log pelayan Syarikat daripada penyemak imbas anda. Syarikat mungkin mengumpul untuk tujuan analisis, statistik dan maklumat berkaitan tapak termasuk, tanpa had, maklumat yang berkaitan dengan cara pelawat tiba di tapak web atau platform, pelayar yang digunakan oleh pelawat, sistem pengendalian yang digunakan pelawat, Alamat IP pelawat, dan maklumat strim klik pelawat dan cap masa (yang mungkin termasuk sebagai contoh, maklumat tentang halaman yang mereka telah lihat, masa halaman itu diakses dan masa yang dihabiskan untuk setiap halaman web);

 6. menggunakan maklumat sedemikian untuk memahami cara orang menggunakan tapak web dan platform Syarikat, dan untuk membantu Syarikat menambah baik struktur dan kandungan mereka;

 7. menggunakan kuki yang diperlukan untuk membolehkan tapak web dan platform Syarikat beroperasi, sebagai contoh, kuki yang membolehkan anda log masuk ke bahagian selamat tapak web dan platform Syarikat; dan/atau

 8. memperibadikan laman web dan platform untuk anda, termasuk menyampaikan iklan yang mungkin menarik minat anda dan menggunakan maklumat berkaitan kuki untuk membolehkan Syarikat memahami keberkesanan iklan Syarikat.

Beberapa kuki yang Syarikat gunakan adalah daripada syarikat pihak ketiga untuk memberikan Syarikat analisis web dan risikan tentang tapak web dan platform Syarikat. Syarikat-syarikat ini mengumpulkan maklumat tentang interaksi anda dengan tapak web dan platform Syarikat. Syarikat menggunakan maklumat sedemikian untuk menyusun statistik tentang pelawat yang berinteraksi dengan tapak web, platform dan kandungan dalam talian Syarikat yang lain, untuk mengukur keberkesanan komunikasi Syarikat, dan untuk memberikan maklumat yang lebih berkaitan kepada pelawat.

Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan kuki tersebut, anda boleh melaraskan tetapan penyemak imbas anda. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda untuk menyekat kuki, sistem Syarikat akan mengeluarkan kuki sebaik sahaja anda melawat tapak Syarikat atau mengklik pada pautan dalam e-mel sasaran yang telah Syarikat hantar kepada anda, walaupun anda telah memadamkan kuki sebelum ini.

Cara kuki boleh diuruskan bergantung pada penyemak imbas anda. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengkonfigurasi atau melumpuhkan kuki, sila rujuk pilihan 'Bantuan' pelayar internet anda.

Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan kuki dan teknologi lain oleh Syarikat seperti yang dinyatakan dalam Notis ini, anda harus memadam atau melumpuhkan kuki yang dikaitkan dengan tapak web dan platform Syarikat dengan menukar tetapan pada penyemak imbas anda dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat memasuki bahagian tertentu tapak web atau platform Syarikat. Ini juga boleh memberi kesan kepada pengalaman pengguna anda semasa berada di tapak web atau platform Syarikat.

Analisis data, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin boleh digunakan untuk beberapa tujuan yang dinyatakan dalam perenggan di atas.

8. Hak Anda pada Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh mengakses maklumat peribadi tertentu yang disimpan oleh Syarikat berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkaitan di Malaysia.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan “Customer Service Care” atau melayari Portal Pelanggan Syarikat. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan seperti menghadkan pemprosesan maklumat tertentu, termasuk membatalkan persetujuan untuk menerima maklumat pemasaran, anda boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami, atau menulis kepada Syarikat.

Syarikat boleh mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pemberian akses. Jika anda boleh menunjukkan bahawa maklumat peribadi yang disimpan oleh Syarikat adalah tidak tepat, tidak lengkap dan tidak dikemaskini, Syarikat akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan maklumat adalah tepat, lengkap dan dikemaskini setelah menerima pengesahan atau maklum balas daripada anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan berkenaan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Privasi kami.

Untuk keterangan lanjut bagaimana Syarikat menggunakan maklumat peribadi anda, sila layari laman sesawang Syarikat dan baca Piagam Pelanggan Syarikat dan Dasar Polisi Privasi seperti yang dinyatakan dibawah:

 

Great Eastern General Insurance Malaysia
Laman Sesawang greateasterngeneral.com
Portal Pelanggan
 
https://econnect-my.greateasternlife.com
Pusat Perkhidmatan Pelanggan 1300 1300 88
(Pilih 2 untuk Insurans Am)
Email gicare-my@greateasterngeneral.com
Pegawai Privasi +603 2786 1162Syarikat boleh menyemak semula dan mengemaskinikan Notis ini dari semasa ke semasa mengikut pindaan undang-undang, pindaan amalan perniagaan, prosedur dan struktur Syarikat serta Great Eastern, dan pindaan mengikut tahap jangkaan privasi oleh masyarakat. Secara amnya, Syarikat mungkin tidak dapat memaklumkan anda bagi setiap perubahan ke atas Notis ini, oleh itu, anda boleh melayari laman sesawang Syarikat untuk mendapatkan versi terbaharu Notis pada bila-bila masa.

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia pada notis ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan

Terakhir dikemaskini pada: 26 Ogos 2022

PENYATAAN PERISYTIHARAN DALAM BORANG CADANGAN:

“(tick box) Saya ingin mendapatkan maklumat terkini dan penerangan tentang produk, perkhidmatan, promosi, perihal kebajikan atau maklumat pemasaran lain mengenai dan daripada rakan sekutu dan rakan kongsi perniagaan dan strategik Syarikat.” 
Back to top
Need help?
Calling in Malaysia
Calling from overseas
Customer Service Appointment Booking
Contact us
Make a claim
Find a Life Planning Advisor
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd