Select your country and language
Singapore
Malaysia
 • English
Indonesia
Brunei

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE – Bahasa Malaysia Version

Dengan berinteraksi dengan Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad ("Syarikat"), mengemukakan maklumat kepada Syarikat, dan/atau mendaftar untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, anda telah memberikan maklumat peribadi kepada Syarikat.

Maklumat peribadi anda mungkin digunakan, direkodkan, disimpan, didedahkan ataupun diproses oleh Syarikat atau bagi pihak Syarikat (dan penggantinya) bagi tujuan berikut:

 • untuk menjalankan perniagaan insurans;
 • untuk insurans ini atau insurans lain atau insurans selanjutnya atau produk atau perkhidmatan berkaitan insurans atau sebarang pindaan, variasi, pembatalan atau pembaharuan sebarang produk atau perkhidmatan sedemikian oleh Syarikat dan syarikat lain dalam kumpulan Syarikat (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasternlife.com);
 • untuk tujuan penyelidikan dan audit termasuk dan tidak terhad kepada tujuan sejarah dan statistik;
 • sebarang tuntutan atau penyiasatan atau analisis untuk tuntutan tersebut;
 • memastikan sejarah tuntutan anda, untuk memperbaiki proses tuntutan dan mengelakkan tuntutan palsu;
 • menjalankan sebarang hak subrogasi; dan
 • memadankan sebarang data yang dikekalkan Syarikat berkaitan anda dari semasa ke semasa;
 • pemasaran langsung dan pemasaran am;
 • menguruskan dan memberi perkhidmatan atas hubungan Syarikat dengan anda di samping memberi perkhidmatan pelanggan yang dipertingkatkan; dan
 • jika diperlukan dari segi undang-undang atau atas niat baik, sekiranya tindakan tersebut diperlukan (i) untuk mematuhi sebarang penguatkuasaan undang-undang, arahan mahkamah atau proses undang-undang, dan/atau (ii) untuk melindungi serta mempertahankan hak atau harta syarikat serta kumpulan Syarikat dan penggunanya (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasternlife.com).

Dengan berinteraksi dengan Syarikat, mengemukakan maklumat kepada Syarikat, atau mendaftar untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, anda bersetuju dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk mendapatkan dan mengesahkan sebarang maklumat tentang anda daripada anda atau daripada mana-mana pihak ketiga yang mana Syarikat boleh memerlukan berkaitan dengan permohonan anda untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan Syarikat. Persetujuan dan kebenaran itu akan merangkumi mana-mana maklumat yang diperolehi dari mana-mana polisi insurans yang diberikan kepada anda, apa-apa permohonan baru untuk Syarikat bagi insurans, apa-apa rekod kewangan atau sejarah, data atau maklumat sama ada diberikan secara peribadi ataupun tidak.

Maklumat yang anda berikan kepada Syarikat adalah perlu. Jika anda tidak memberikan maklumat itu kepada Syarikat, Syarikat mungkin tidak dapat memberikan insurans kepada anda ataupun menyelesaikan sebarang tuntutan.

Syarikat boleh menzahirkan dan/atau memberi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut bagi tujuan yang dinyatakan di atas:

 • wakil yang Dibenarkan Syarikat;
 • pemegang polisi dan/atau brokernya;
 • pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan (pentadbiran, telekomunikasi, komputer, pembayaran, pemprosesan atau penyimpanan data, atau yang lain kepada Syarikat berkaitan dengan operasi perniagaan kami) bagi memenuhi tanggungjawab Syarikat kepada anda;
 • syarikat insurans, penyelaras tuntutan pihak ketiga, perkhidmatan pengesanan dan pencegahan penipuan, syarikat insurans semula dan pihak berkuasa industri insurans;
 • sebarang agensi rujukan kredit atau jika gagal membuat bayaran, sebarang agensi pemungut hutang;
 • sebarang organisasi pengadaran insurans yang mengumpul maklumat berkenaan sejarah kredit, punca kemalangan, maklumat kecederaan dan amaun yang dibayar dan berkongsi yang sama bersama syarikat insurans lain dan pihak lain yang berhak melihatnya;
 • mana-mana individu yang mempunyai tanggungjawab kerahsiaan dan telah mengakujanji untuk mengekalkan data tersebut sebagai rahsia, yang Syarikat telah melantik untuk menunaikan kewajipan Syarikat kepada anda;
 • mana-mana penerima, penerima pindahan, peserta atau peserta bersama terhadap hak atau perniagaan Syarikat, sama ada sebenar atau dicadangkan;
 • mana-mana individu di mana Syarikat bertanggungjawab membuat penzahiran di bawah peruntukan sebarang undang-undang, peraturan, pengaturan, kod amalan atau garis panduan yang mengikat ke atas Syarikat yang termasuk dan tidak terhad kepada mana-mana badan pengawalan, badan kerajaan, atau badan yang diiktiraf oleh industri seperti Persatuan Insurans Am Malaysia dan selainnya menurut undang-undang; dan
 • syarikat lain yang bernaung di bawah kumpulan Syarikat (untuk maklumat lanjut, sila layari greateasternlife.com) termasuk yang terletak di luar Malaysia.

Anda boleh melakukan capaian ke atas sesetengah maklumat peribadi yang dipegang Syarikat berdasarkan undang-undang perlindungan data yang boleh didapati di Malaysia. Anda boleh melakukan capaian ke atas maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Khidmat Pelanggan di talian 1300-1300 88 atau anda boleh menulis kepada Syarikat.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan (seperti mengehadkan pemprosesan sesetengah maklumat, termasuk menarik balik kebenaran untuk menerima maklumat pemasaran), anda boleh menghubungi Pegawai Privasi kami di +603 2786 1162 atau Khidmat Pelanggan di talian 1300-1300 88 atau anda boleh menulis kepada Syarikat.

Syarikat berhak mengenakan bayaran berpatutan untuk pemberian akses. Jika anda boleh menunjukkan bahawa maklumat peribadi yang disimpan oleh Syarikat tidak tepat, tidak lengkap dan tidak terkini, Syarikat akan mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan ianya tepat, lengkap dan terkini selepas menerima pengesahan/maklumbalas anda.

Untuk keterangan lanjut mengenai penggunaan data peribadi anda oleh Syarikat, sila layari greateasterngeneral.com yang mana Piagam Pelanggan Syarikat dan Polisi Privasi boleh dibaca di laman web tersebut.

Syarikat boleh menyemak semula dan mengemas kini Notis Perlindungan Data ini dari semasa ke semasa disebabkan perubahan undang-undang, perubahan dalam amalan perniagaan, prosedur dan struktur Syarikat serta perubahan terhadap jangkaan tahap privasi oleh masyarakat. Kami mungkin tidak dapat memaklumkan anda terhadap perubahan bagi Notis Perlindungan Data ini, oleh itu, anda boleh melayari greateasterngeneral.com bagi mendapatkan versi terkini Notis Perlindungan Data pada bila-bila masa.

Dengan berinteraksi dengan Syarikat, mengemukakan maklumat kepada Syarikat, atau mendaftar untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, anda bersetuju dengan penggunaan apa-apa maklumat peribadi anda termasuk data peribadi sensitif.

Back to top
Need help?
Calling in Malaysia
Calling from overseas
Email us
Visit us
Make a claim
Find a Life Planning Advisor
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd
Great Eastern Holdings Ltd | Great Eastern Life Assurance Co Ltd | Great Eastern General Insurance Ltd